MSRM111 Проект: Предизвикателство пред развитието на предприемачеството в земеделието и селските райони

Анотация:

Целта на курса е студентите да изработят практически умения, свързани с разработването и реализацията на проектна идея. За тази цел те трябва да могат да формулират ясно и точно своята проектна идея, да извършат предварителни проучвания за нейната реализуемост, след което да анализират възможностите за финансиране и реализиране на проектната идея. На тази база студентите е необходимо да планират и реализират следващите фази от жизнения цикъл на проекта, в зависимост от конкретната проектна идея.

Курсът изисква от студентите да изберат самостоятелно проектната идея и да я разработят, използвайки подходяща научна литература и инструментариум. Окуражава се самостоятелното и креативно

• формулиране на интересна проектна идея;

• търсене и използване на научна литература и инструментариуми;

• оригиналност на анализа и предложенията за реализация на проектната идея..

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Димитър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

1. знаят:

2. Да използват теоретичните знания при разработване и реализация на проектна идея

2) могат:

3. Да разработват самостоятелно и логично да структурират на практика проектна идея

4. Да реализират проектна идея
Предварителни изисквания:
Мениджмънт

ФинансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предприемаческа идея за агробизнес в район по избор в България
  2. "Предизвикателства пред развитието на предприемачеството в земеделието и селските райони в България в момента"

Литература по темите:

Дойков,Д., Предприемачество и предприемачески проекти, изд. НБУ, София

• Тодоров, К. (ред.), Основи на дребния бизнес, „Тракия-М”, С., 2000 или II-ро прераб. и доп. издание - 2005

• Дракър, П., Иновации и предприемачество, „Класика и стил”, С., 2002

• Тодоров, К., Бизнес предприемачество, част І и ІІ, БАРМП, С., 2011, първо издание

• Тодоров, К., Предприемачество и мениджмънт, „Мартилен”, С., 2004

• Тодоров, К., 9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен съвет, „Сиела”, С., 2001

• Национална стратегия и закон за МСП

• Европейска харта за малките предприятия.

• www.sme.government.bg – разработени проекти и доклади в областта на предприемачеството

• Георгиева, Т. (2008) „Изграждане на иновационна култура – съвременни измеренияи предизвикателства пред българския бизнес”, Иновациите – европейски, национални и регионални политики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

• Предприемачество и мениджмънт (част 1, 2, 3), к-в, изд. Дионис

• Г.Маринов, М. Велев, Олга Гераскова,"Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност”, „Информа интилект”, София

На английски език:

• Bridge, S., K. O’Neill and S. Cromie, Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, 2nd ED Ed., Palgrave Macmillan Press, London, 2003.

• Chell, E., Entrepreneurship: Globalization, Innovation and Development, Thomson learning, London, 2001.

• Burns, P., Entrepreneurship and Small Business, Palgrave Macmillan, 2001

• Hisrich, Robert D., Peters Michael P.,Entrepreneurship: starting, developing, and managing a new enterprise, IRWIN, 1995.