MSRM110 Проект: Търговска конюнктура при търговията със земеделски продукти

Анотация:

Курсът е насочен към формиране на необходимите компетенции по показателите за конкурентоспособност на продуктите в земеделието, основани на иновации земеделие, горско стопанство в селските райони.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

1. Стопанската конюнктура и характеристиките на икономически растеж

2. Причините пораждащи растеж като притежаването на необходимите ресурси, изгодно местоположение, привлекателно законодателство, човешки ресурси

3. Конюктурни индикатори като развитие на търсенето на инвестиции, развитие на външната търговия, развитие на държавните приходи и разходи и др

Ще могат:

1. Да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания и разработки.

2. Да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. Да започнат работа в държавна администрация, търговски банки като служители в кредитни отдели, служители в консултантски фирми, специализирани в земеделието.


Предварителни изисквания:
• Основни знания по финанси;

• Основни знания по счетоводство;

• Основни знания по маркетинг и планиране;

• Основни знания по застраховане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Бизнес-среда за развитие на на производството
  2. Договорна страна за развитие на земеделската продукция
  3. Борси и борсова търговия със земеделски продукти
  4. Изисквания към земеделските стоки, които могат да се търгуват

Литература по темите:

Основна литература:

Материали, предоставени в Мудъл.

Допълнителна литература:

Меньшиков, С.М., Л.А. Клименко Длинные волны в экономика. – Москва: “Международные отношения”, 1989, с.17-18

Хейн, П. Икономическият начин на мислене. – София: ТИЛИА, 1995, с. 374.