MSRM104 Агроекология

Анотация:

Курсът представя основните идеи и принципи в агроекологията.

В ядрото знания на този курс е заложена проблематиката, свързана с "правилното вписване" на стопанските субекти в конкурентната среда на аграрните организации.

Студентите ще придобият актуални знания и умения, в контекста на доминиращите парадигми за модерната пазарна икономика: устойчиво развитие в земеделието и селските райони, пазарен модел на партньорите, разработване на високо-конкурентни стратегии за развитие и активно приспособяване на стопанските субекти към промените в бизнес средата.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р
гл. ас. Ваня Банкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са типовете екосистеми и среди в земеделието и селските райони;

• как се моделират стратегически ситуации;

• как се формират печеливши селскостопански субекти;

• каква е ролята на етиката и репутацията в земеделието.

2) могат:

• да анализират, изработват и прилагат бизнес оценки;

• да преговарят (да се пазарят), да комуникират и убеждават ефективно и ефикасно, по отношение качествата на своята селскостопанска продукция;

• да анализират поведението на своите селскостопански партньори и да ги убеждават за постигането на сътрудничество и колективно изгодни резултати.


Предварителни изисквания:
Базови познания по екология и стопанска история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в агроекологията
  2. Понятиен апарат. Нормативна уредба.
  3. Биотични и абиотични фактори.
  4. Антропогенни фактори
  5. Райониране на земеделските култури.
  6. Растителната защита. Характеристики на конвенционалното земеделие. Рестрикции.
  7. Устойчиво развитие. Екологосъобразно и екологично земеделие.
  8. Бъдещето на земеделието и селските райони.

Литература по темите:

1. Dixit, A. and B. Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991

2. Collis, David J.; Montgomery, Cynthia A. "Competing on resources: strategy in the 1990s", Harvard Business Review, v73, n4 (July-August, 1995):118

3. M.A. Peteraf, "The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View," in Strategic Management Journal 1993, Vol. 14, pp. 179-191.

4. Bowen, Clark, Holloway, Wheelright, Perpetual Enterprise Machine, Oxford Press, 1994.

5. Prahalad, C.K. and Gary Hamel, "The Core Competence of the Corporation," Harvard Business Review, v68, n3 (May-June, 1990):79

6. Stalk, G., Evans, P., and L. Schulman, "Competing on Capabilities: the New Rules of Corporate Strategy," v70, n2 (March-April, 1992):57

7. Porter, Michael, Competitive Advantage, The Free Press, NY, 1985.

8. Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, NY, 1990.

9. Porter, Michael, "What is strategy?" Harvard Business Review v74, n6 (Nov-Dec, 1996):61 (18 pages).

Допълнителна литература:

1. Dixit, A. and B. Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991

2. Raiffa, H., The Art and Science of Negotiation, Belknap Press of Harvard University Press 1985

3. Harsanyi J., Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press 1977

4. Binmore, K., Game Theory: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2008

5. Binmore, K Rational Decisions. Princeton University Press 2009