MSRM102 Агромаркетинг

Анотация:

В дисциплината се набляга на специфичните теоретико - практически измерения на маркетинговото управление в земедеските организации, като се цели повишаване на професионализма и маркетинговата подготовка на студентите и, едновременно с това, детайлизиране на техните знания и умения в областта на прилагането на маркетингови инструменти, специфични за агробизнеса .Курсът осигурява знания и умения относно пазарното поведение на икономическите субекти, отнасящи се до бизнес решения, касаещи избора и прилагането на маркетинг микса в аграрния сектор; принципите и основните концепции; маркетинговите техники и анализи; сегментирането и позиционирането на пазарите; потребителското поведение; моделите на покупки и потребителска удовлетвотеност; маркетинг планиране; организацията и приложението на маркетинга в аграрния бизнес.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
проф. Димитър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

• специфичните характеристики и проявления на маркетинга в аграрните организации

• специфичните подходи, методи и форми в маркетинга на земеделското стопанство

• комуникациите, рекламата, необходими за успешното развитие на селскостопанското производство;

• пазарните канали и връзки; модели на конкурентни сили в агробизнеса

• проблемите на локализацията, вертикалната интеграция и участието в Европейския съюз;

• спецификите в управление на отношенията с клиенти на земеделските стопанства

• производствените и икономически връзки в земеделското производство;

• създаването и функционирането на земеделските производствени структури;

• особеностите на проучването на настоящите и потенциални потребности и разработването на адекватни на пазарната ситуация маркетингови стратегии и налагането на новите продукти на пазара като важна управленска задача

• планирането, прогнозирането, иновирането в аграрния бизнес;

• качествата и стандартите на земеделските стоки;

• проблемите на аграрната екология и биологичното земеделие.

могат:

• да направят маркетингови проучвания;

• разработване на маркетингови стратегии и налагането на новите продукти на пазара, като важна управленска задача;


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са изучавали следните дисциплини: „Статистика”, „Основи на макроикономиката”, „Основи на макроикономиката”, „Бизнес планиране ”, „Бизнес планиране ”.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на агромаркетинга. Видове агромаркетинг. Пазар и пазарни механизми в земеделието.
  2. Агромаркетинг на отраслово равнище. Особености на националния агромаркетинг.
  3. Особености на търсене на земеделските продукти. Търсене на земеделски и хранителни стоки и влиянието на доходите на потребителите.
  4. Маркетингови решения. Маркетингова производителност и ефективност в агробизнеса.
  5. Маркетингов мениджмънт. Стратегическият агромаркетинг на равнище бизнес организация. Маркетингово планиране, организиране и контрол. Инструментариум на маркетинговото управление
  6. Модел на маркетингов план в земеделските организации.
  7. Продоволствена верига. Пазрни канали за реализация на земеделската продукция
  8. Маркетингови системи за реализация на произведената продукция от земеделските организации.Специфика на отделните отрасли и подотрасли в земеделието и хранителните вериги.
  9. Агромаркетинг при излизане на международни пазари на земеделските стопанства. Международна аграрна политика - изисквания и ограничения. Логистика в агробизнеса.
  10. Агромаркетинг при излизане на международни пазари на земеделските стопанства. Международна аграрна политика - изисквания и ограничения. Логистика в агробизнеса.

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Ръководство за разработване на маркетингов план и план продажби в малкия бизнес, Стопанство, София 1997

2. Тодоров, К., Ръководство по Маркетинг за стартиране на собствен бизнес

3. Джей, Р., Хитрините в бизнеса за клиентите, Фокус, София, 2001

4. Котлър, Ф., Котлър за маркетинга – как да създаваме, печелим и управляваме пазарите, Класика стил, София, 2001 г.

5. Трендафилов, Р. Агромаркетинг , Болид, София , 2001

6. Бъчварова, С., М. Джорева, Й. Христозова, Л. Мишева, Ж. Байчев, В.одоров, З. Златев, С. Стоев, А. Сеньов, Концепция за организация и управление на надфирмения аграрен маркетинг, МЗХ, ССА, София, 2008

7. Владимирова, К. и др. Сратегическо управление и стратегическо планиране, Стопанство, София, 2005

8. Любенов Л., Агромаркетинг, учебник, Русе, 2000

9. Нанева, А., Л. Любенов, Г. Тасев, Икономика и маркетинг на земеделието – учебник, Русе, 2004

10. Cohen, W. The Marketing plan, Macmillan Publ. Co., 1995

11. Kotler, Ph. Marketing Management 14-th ed., Prentice-Hall International, 2009

12. Менчева Л., Г. Вълчев, И. Стойчев, Л. Любенов, Маркетингови проучвания – теория и практика, учебник, Русе, 2000

Допълнителна литература

1. Найденов, Н., Л. Любенов Маркетингово проучване на желаната специализация и размери на частен земеделски бизнес, за необходимата техника и услуги в земеделието // Bulgarian Journal of Agricultural Science [ English ], 1999.

2. Любенов, Л. Особености и значение на услугите в земеделския отрасъл // Механизация на земеделието, кн. N 4, 2000.

3. Harker, M.J. ‘Relationship Marketing Defined? An Examination of Current RelationshipMarketing Definitions’,Marketing Intelligence and Planning,1999

4. Kotler, P., Keller, K.L., Brady, M., Goodman, M. and Hansen, T. (2009) Marketing Management, Harlow, UK: Pearson Education Limited.2009

5. Harwood, T., Garry, T. and Broderick, A. Relationship Marketing: Perspectives,Dimensions and Contexts, Maidenhead, UK: McGraw-Hill., 2008

6. Barnes, J. G., Secrets of Customer Relationship Management, McGraw-Hill, New York, 2000.