BCRM325 Дигитално управление на бизнеса

Анотация:

Курсът "Дигитално управление на бизнеса" представя на студентите един интердисциплинарен подход към проблемите и въпросите, свързани с дигиталното управление в съвременния бизнес. В сегашната епоха практическите въпроси и предизвикателства, свързани с тази тематика, са добре познати на всеки от нас, но рядко ги осъзнаваме като взаимосвързана система, в която зависимостта между тях е от съществено значение.

Курсът разглежда дигиталното управление на бизнеса в контекста на използването и разработката на софтуерни решения (в областта на информационите и комуникационните технологии), теорията и практиката на управлението (в областта на бизнес администрацията), комуникационните средства, стиловете и моделите (в областта на масовите комуникации), както и различните аспекти на интелигентността - емоционална, социална и механична/инструментална (в областта на когнитивната психология).

Целта на курса е да подготви студентите за практическото приложение и използване на дигитални инструменти и канали за управление, като им осигури предимство в ролята на клиент/изпълнител или на ръководител/предлагащ услуги или стоки. Курсът им предоставя необходимите знания и умения, за да се справят успешно в дигиталната среда и да извлекат максимална полза от нея, независимо от техните професионални интереси и предпочитания.

Курсът "Дигитално управление на бизнеса" разглежда също и приложенията на машинното учене и изкуствения интелект като важни фактори в развитието на дигиталните технологии и техния принос към управленските процеси в съвременния бизнес.

Машинното учене и изкуственият интелект представляват области, които използват компютърни алгоритми и модели, които са способни да обработват и анализират големи масиви от данни, да разпознават закономерности и да правят прогнози. В контекста на управлението на бизнеса, тези технологии предоставят възможности за автоматизация, оптимизация и предвиждане на резултати в различни области, като например маркетинг, продажби, управление на производството, финанси и други.

Чрез машинното учене и изкуствения интелект бизнесът може да извлича ценна информация от данните си, да разбира предпочитанията и поведението на клиентите си, да предлага персонализирани продукти и услуги, да автоматизира рутинните задачи и да оптимизира процесите си. Това води до по-ефективно и ефикасно управление, подобрени бизнес резултати и по-голяма конкурентоспособност.

В рамките на курса се разглеждат основните принципи на машинното учене и изкуствения интелект, технологичните инструменти и методи, както и приложенията им в управленските процеси в бизнеса. Студентите имат възможност да разберат как да използват тези технологии за създаване на интелигентни системи за вземане на решения, за автоматизиране на процеси и за предвиждане на трендове и развитието на пазара.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е дигитално управление, кои са неговите компоненти и как те функционират

• Какви са средствата за комуникация в дигитална среда с техните силни и слаби страни

• Кои са основните модели за управление на организацията и как са се развили в годините

• Кои са типовете дейност в едно предприятие/организация и свързаните с тях най-разпространени софтуери

2) могат:

• Да предвиждат и управляват рискове в дигитална среда

• Да делегират и приемат задачи и информация чрез дигитални средства

• Да намират и ползват софтуер за тип дейност

• Да направят задание за създаване на софтуер

• Да се адаптират при промяна на средата към управление/изпълнение на задачи – дигитално или реално, национално или интренационално, институционално или извънинституционално


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базови знания в сферата на администрацията и управлението

• Работа с операционна система, софтуер

• Желание да експериментират и проверяват знанията, уменията и възможностите си по нетрадиционен начинФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. СТАНЧЕВА, Анастасия. Основи на управлението, издателска къща Стено, Варна 2006 г.

2. ТЕЙЛЪР, Фредерик. Научното управление, София: Профиздат, 1989 г.

3. ХАДЖИЕВ, Кристиян. Теория на организацията, издателство на НБУ, София 2011 г.

4. ГОЛМАН, Даниел. Емоционалната интелигентност, издателство Изток-Запад, София 2011

Средства за оценяване:

Задача 1: Студентът сам избира бранд/продукт или търси помощ от преподавателя за такъв и анализира маркетинговата стратегия, която е приложена при него във формат по избор - текст или презентация и в обем до 10 страници/15 слайда

Задача 2: По реален бранд/продукт, който не е развит достатъчно или по измислен студентът създава своя авторска маркетингова стратегия.

По време на текущото оценяване студентите работят по Задача 1, представят я, след това по Задача 2, представят я.

В деня на финалния изпит, ако нямате текущо оценяване, ще получите от преподавателя конкретно задание по двете задачи - анализ и създаване на стратегия.