BCRM401 Маркетингово проучване на чуждия пазар

Анотация:

Целта на курса е усвояване на знания и умения за маркетинговите проучвания на чужд пазар като цяло в теоретичен и практико-приложен аспект. Детайлното представяне на курса включва: характеристика, структура и видове маркетингови проучвания, стратегии и методи за събиране на данни, извадков подход и извадки, измерване, скалиране и разработване на въпросник, обработка и анализ на данни и представяне на резултати от проучването. Всички теми ще бъдат разгледани през призмата на маркетинговите проучвания на руския пазар.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

? ЗНАЯТ:

? Какво представлява маркетинговото проучване и какви етапи включва;

? Спецификата на маркетинговото проучване на руския пазар;

? Видовете методи за събиране на данни;

? Какво представлява извадковия подход, какви видове извадки съществуват и тяхната роля в маркетинговото проучване;

? Видовете измервателни скали и начините за обработка на данните;

? Какво е мястото и ролята на крайното представяне на резултатите от проучването.

? МОГАТ да:

? Дефинират наличието на специфичен маркетингов проблем и подходящото за целта маркетингово проучване;

? Да изготвят програма за маркетингово проучване;

? До определят стратегията и метода за събиране на данни;

? Правилно да определят обема на извадката и въз основа на това да подготвят въпросник със специфични измервателни скали и видове въпроси, които съответстват и на специфичния маркетингов проблем;

? Анализират получените резултати от маркетинговото проучване;

? Изготвят доклад за резултатите от маркетинговото проучване.


Предварителни изисквания:
да са завършили бакалавърска степен и да имот основни познания в областта на маркетинга.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1) Същност и съдържателна характеристика на маркетинговото проучване. Стратегии и методи за събиране на данни. 2) Същност и видове извадки. Измерваване, измервателни скали, видове въпроси и разработване на въпросник. 3) Полева работа по събиране на данни. Обработка и анализ на данните. 4) Представяне на резултатите от маркетинговото проучване. Формиране на правилен избор на маркетинговото проучване и видове проблеми. 5) Приложение на маркетинговото проучване в практиката и тренинг на придобитите знания и умения.

Литература по темите:

1. “Journal of marketing”,2002-2006

2. “Jornal of Marketing Research”,2005-2006

3. “Marketing and Research today”2004-2006

4. “European Journal of Marketing”2006

5. D.Cravens,Ch.Lamb, Strategic Marketig Management: Cases and Applications, 5th ed, Irwin,2002

6. Желев, С., “Маркетингови изследвания за маркетингови решения”,2001

7. Узунова, Ю., „Приложни маркетингови изследвания”,1995

8. Узунова, Ю., „Стратегическа маркетингова активност”,2005

Полезни сайтове:

1.www.econ.bg;

2.www.stat.bg;

3.www.investor.bg;

4.www.nsi.bg;

5.www.marketingpower.com;

6.www.market-trend.net;

7.www.business.bg;

8.www.aresearch.org;

9.www.bam.bg;

10.www.esomar.org;

11.www.mra-net.org;

12.www.marketresearch.com;

13. www.knowthis.com/research.htm.

Средства за оценяване:

тест, казус, есе