BCRM111 Семинар: Презентации на фирми

Анотация:

"Семинарът 'Представяне на фирми' предоставя на студентите вълнуваща възможност да изследват и представят различни компании и брандове. В рамките на курса студентите ще разработят навици за анализ и изследване на фирми, като разкрият ключови фактори за техния успех и иновационност.

Студентите ще се фокусират върху актуални и интересни аспекти на фирмите, включително технологични разработки, устойчивост, маркетингови стратегии и конкурентна среда. Ще имат възможност да изградят умения за критично мислене, комуникация и ефективно представяне пред публика.

Чрез комбиниране на теоретични познания и практически анализи, студентите ще създадат динамични и информативни презентации, които ще заловят вниманието на аудиторията. В края на курса, те ще имат възможност да демонстрират своите изследвания, представят иновативни идеи и защитят техните предложения.

Семинарът 'Представяне на фирма' е подходящ за студенти, които се интересуват от бизнес, маркетинг, предприемачество и иновации. Този курс ще ги подготви за успешно представяне на фирма и развие важни умения, които ще бъдат полезни както в академичния, така и в професионалния им живот."

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса "Семинар: Представяне на фирми" и извършването на самостоятелно изследване и представяне, студентите ще бъдат в състояние да:

1. Извършват изчерпателни изследвания на фирми и брандове: Студентите ще развият умения за набиране на информация, анализиране на комплексни данни и разбиране на ключовите аспекти на фирмата или бранда. Те ще могат да провеждат систематични изследвания и да се запознават с актуални тенденции и проблеми в съответната индустрия.

2. Анализират успешността и иновациите на фирми: Студентите ще бъдат в състояние да оценят факторите, които водят до успеха на фирмите и да идентифицират иновациите, които ги отличават. Те ще могат да разбират какво прави дадена фирма успешна в конкретния си сектор и как тя иновира и приспособява своя бизнес към променящите се условия.

3. Представят информацията по ефективен начин: Студентите ще придобият умения за ефективно комуникиране и представяне на изследванията си пред публика. Те ще научат как да структурират информацията, да използват подходящи визуални средства и да представят своите наблюдения и заключения по ясен и убедителен начин.

4. Аргументират и защитават своите идеи: Студентите ще бъдат в състояние да аргументират своите изследвания и предложения, да отстояват своите идеи и да отговарят на критични въпроси и предизвикателства. Те ще развият умения за логическо мислене, анализ и критично мнение, които им помагат да подкрепят своите твърдения и да убедят публиката в правилността на своите идеи.

След завършването на курса, студентите ще бъдат добре подготвени да извършват самостоятелни изследвания в областта на фирмите и брандовете, да представят своите наблюдения и да комуникират ефективно своите идеи пред различни аудитории. Те ще придобият ценни умения и знания, които могат да приложат както в академичния, така и в професионалния си живот.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на иновации и технологии: Вместо да се фокусира само върху историята и продуктите на фирмата, студентите могат да изследват иновациите и технологичните разработки, които фирмата е внедрила. Това може да включва новаторски продукти, процеси или технологични платформи, които са променили индустрията или имат значително влияние върху пазара.
  2. Анализ на устойчивостта и социалната отговорност: Студентите могат да проучат усилията на фирмата в областта на устойчивото развитие и социалната отговорност. Те могат да се фокусират върху екологичните и социалните инициативи на фирмата, включително програми за опазване на околната среда, социално ангажиране и корпоративна филантропия. Това може да даде актуален и значим аспект на представянето.
  3. Анализ на маркетинговите стратегии: Студентите могат да проучат маркетинговите стратегии и кампании на фирмата. Те могат да анализират успешни и иновативни подходи към пазаруване, целева аудитория, употреба на социалните медии и дигитални маркетингови техники. Това може да доведе до интересни и актуални представяния, като студентите представят маркетингови стратегии, които са били успешни в привличането на клиенти и позиционирането на фирмата.
  4. Анализ на конкурентната среда: Студентите могат да изследват конкурентната среда, в която фирмата оперира. Те могат да проучат конкурентите, индустриалните тенденции и предизвикателствата, пред които фирмата е изправена. Това може да включва анализ на съперници, нови пазари, изменящи се потребителски предпочитания и технологични иновации. Студентите могат да представят стратегии за преодоляване на конкуренцията и извличане на предимства от тези тенденции.
  5. Разглеждане на фирма като цялообразна система: Студентите могат да разгледат фирмата като сложна и взаимодействаща система. Те може да проучват организационната култура, управленската структура, връзките с клиентите, иновационния процес и т.н. Това ще позволи на студентите да представят цялостна картина на фирмата и да обсъдят взаимодействието между различните аспекти на организацията.
  6. Представяне на изследванията

Литература по темите:

Dimitrov, Mitko. "Икономическите структури и представяне на фирмите в България." Икономически изследвания 2 (1999): 100-122.

Morgan, Neil A., and Lopo L. Rego. “Brand Portfolio Strategy and Firm Performance.” Journal of Marketing, vol. 73, no. 1, 2009, pp. 59–74. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/20618998. Accessed 25 Apr. 2024.

Morgan, Neil A., and Lopo L. Rego. "Brand portfolio strategy and firm performance." Journal of marketing 73.1 (2009): 59-74.

Brandão, Amélia, Jose Carlos C. Sousa, and Clarinda Rodrigues. "A dynamic approach to brand portfolio audit and brand architecture strategy." European Business Review 32.2 (2020): 181-210.Udo-Imeh, Philip T., William E. Edet, and Rajunor B. Anani. "Portfolio analysis models: A review." European Journal of Business and Management 4.18 (2012): 101-120.

Средства за оценяване:

Оценяват се 5 компонента:

1. Изследователска дейност и представяне: Оценяването включва качеството на изследванията, анализа и събраната информация за избраната фирма или бранд. Студентите ще бъдат оценявани въз основа на дълбочината и ширината на техните изследвания, както и на умението им да структурират и представят получената информация.

2. Комуникационни умения и представяне: Студентите ще бъдат оценявани за техните комуникационни умения и ефективността на тяхното представяне пред публика. Това включва яснота и структуриране на презентацията, използване на визуални помощни средства, умение да задържат вниманието на аудиторията и ясно предаване на ключовата информация.

3. Аналитични и критични умения: Оценяването се фокусира върху способността на студентите да анализират и оценяват представените фирми и брандове. Те ще бъдат оценявани за техните критични мисловни умения, способността им да идентифицират ключовите предизвикателства и да предложат иновативни решения и стратегии.

4. Умение за защита на идеи: Студентите ще бъдат оценявани за тяхната способност да аргументират и защитават своите идеи и предложения. Оценката включва убедителността на аргументите, логическото мислене и способността да се справят със запитвания и предизвикателства от страна на публиката.

5. Колективна работа (при наличие на екипи): Ако работата се извършва в екипи, ще се оцени и способността на екипите да работят съвместно, да организират задачите, да комуникират ефективно и да достигат до съгласувани и качествени резултати.