POLM447 Икономическа и социална кохезия

Анотация:

Процесът на продължаваща икономическа интеграция, включваща социална, монетарна и фискална кохезия в рамките на ЕС създава условия за икономическа стабилизация и растеж, но същевременно поставя и сериозни предизвикателства пред страните-членки по отношение на техният диференциран растеж, шаблони на интергация на регионално и национално ниво, както и преструктуриране на пазарите им на труда. Този курс е посветен на две основни теми, а именно икономическата и социална кохезия и конкурентоспособността на отделните страни-членки в рамките на общото икономическо пространство и ИПС, с цел конвергенция и хармонизация на хетерогенните икономики на Съюза.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р
гл. ас. Кирил Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: основните теоретични постановки свързани с регионалната политика на ЕС и нейният инструментариум, както и да са добре запознати с ефекта на Strategic and Economic Policy Framework of European Funding (Lisbon Agenda/Strategy 2020).

2) могат: да извършват независими проучвания и анализ на теми в областта на свързаните с това политики.


Предварителни изисквания:
Да бъдат запознати с основите на европейското управление и стратегическите политики на ЕС на 3-те нива: 1) Политическа стратегическа рамка (ориентация) 2) Финансова рамка и 3) Проектен мениджмънт на общностни проекти

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод. Методи и дискурс.
 2. Място и роля на ЕС на глобалната икономическа сцена.
 3. Хоризонтални, секторни и външни политики.
 4. Стимули и финансови инструменти.
 5. Директна и индиректна подкрепа.
 6. Нива на доходи, растеж в различните региони на ЕС.
 7. Структура на иконимическия растеж и специфика на социалните политики.
 8. Динамика на търговската специализация на ЕС на ниво блок и държави-членки
 9. Пазари на труда в рамките на ЕС.
 10. Обзор на регионалната политика на ЕС и нейните инструменти (CF, ERDF, ESF)
 11. Конкурентоспособност и миграция в рамките на ЕС.
 12. Семинар: Конвергенция на доходите в рамките на ЕС.
 13. Семинар: Икономически и паричен съюз (ИПС) и Еврозоната – обзор на 6-те етапа и техният ефелт върху държавите-членки.
 14. Семинар: ЕС след поредица от кризи – предизвикателства и решения.

Литература по темите:

BEREND, Ivan T: « From the Soviet Bloc to the European Union », Cambridge University Press, 2009. DINAN, Desmond: « Ever Closer Union: An introduction to European integration”, Palgrave Mc Millan, 2010.

PELKMANS, Jacques: « European Integration: Methods and Economic Analysis», 3rd edition, Pearson Education, 2006.

Economics of the European Union (edited by Michael Artis and Frederick Nixson). 2007.

Oxford University Press. Chapter 7: Regional policy

Комисия Юнкер: „Ново начало за Европа” - http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf#page=9

Jean Pisani-Ferry (2010): Euro-Area Governance: What Went Wrong? How to Repair it?

Bruegel Policy Contribution, June 2010, Brussels.

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5172

European Commission (2010): Reinforcing economic policy coordination; Communication from

the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European

Central Bank, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; Brussels,

12/5/2010. http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/2010-05-12-

com(2010)250_final.pdf

Reinforcing Economic Governance in the Euro Area; European Central Bank, 10 June 2010.

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/reinforcingeconomicgovernanceintheeuroareaen.pdf

Europe’s economic priorities 2010-2015, Memos to the new Commission; edited by Andre

Sapir; Bruegel; Brussels, 2009.

http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/comm_memos_082009.pdf

Средства за оценяване:

Текущо оценяване/

- презентация;

- участие в дискусия.

Финално оценяване:

- презентация;

- писмено изложение.