POLM445 Институционално управление на ЕС след Договора от Лисабон

Анотация:

Договорът от Лисабон е следствие от продължилия десетилетия дебат за повече институционализация в рамките на ЕС. Обусловен от процесите на неформална и формална интеграция, неговата цел е да ги формализара, давайки отговор на редица въпроси, свързани с бъдещето на Европейския съюз. Въпроси, касаещи интеграцията на Съюза, но също така:

• вътрешната динамика на властовите отношения;

• институционалната динамика на европейско ниво;

• баланса национална държава - институции на ЕС;

• формите на представителство в рамките на ЕС;

• "дефицит на демокрация".

Заложените в основите на договора цели обаче, провокират съвсем нови въпроси и поставят началото на изцяло нови процеси. Този курс си поставя за цел да изследва тази нова динамика. Да провокира дебат относно съвпадението/разминаването между поставените пред договора от Лисабон цели и реалните процеси на Европейска интеграция. Курсът ще анализира и проблематизира съществуващите разбирания за процесите на институционализация и политическо представителство в рамките на ЕС, в опит да провокира критичен и практически дебат относно посоката на развитие и политически цели пред Съюза.

Курсът си поставя за цел да изгради у студентите стабилен комплексен и завършен теоретичен инструмент, а в последствие и да провокира приложението на придобитото от тях теоретично познание към решението на практически проблеми и задачи, свързани с разбирането, анализа и оценката на институционалните процеси в ЕС.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

ас. Христо Панчугов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните тенденции в развитието на процесите на европейска интеграция

• Основните проблеми свързани с процесите на институционализация в ЕС

• Основните механизми за вземане на решения, в рамките на Европейския съюз и в сравнителна перспектива

• Динамиката на вертикалните и хоризонтални властови отношения в ЕС

• Основните тенденции в развитието на представителство на интереси, в рамките на Европейския съюз

2) могат:

• Критично да прилагат изградената от курса концептуална рамка при изследване на проблеми свързани с институционалното управление в Европейския съюз.

• Да открояват, разбират и анализират основните механизми за вземане на решения в рамките на Европейския съюз

• Да разграничават формите на политическо представителство в Европейския съюз от тези в националните държави

• Да използват теоретични модели при изследване на политическа интеграция на Европейския съюз.

• Да правят обосновани предвиждания за институционалното развитие на ЕС

3) професионална реализация, в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България:

• Специалисти и експерти от средно ниво в международни организации – ООН, Съвета на ЕвропаOCCE, НАТО.

• Експерти в институциите на ЕС (Европейската комисия и Европейския парламент).

• Експерти и консултанти в международни неправителствени организации.

• Специалисти по обществените науки и сродни на тях.

• Преподаватели в колежи и училища.

• Дипломатически служители.

• Специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията.

• Журналисти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• относно политическия процес и основите на европейската интеграция

• относно представителството на интереси като елемент от политическия процесФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ленърд, Дик - Справочник за Европейския съюз (девето издание), Представителство на ЕК в България, "Минерва", София 2006;

2. Вайденфелд, В. и Веселс, В. - Европа от А до Я (Справочник по европейска интеграция), фондация "Конрад Аденауер" , 2004;

3. Схендел, Ринус ван - Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС, Мегахром, София 2010.

4. J.Anderson_Europeanization and the Transformation of the Democratic Polity_ 1945–2000.pdf Bouwen, Pieter:“A Comperative Study Of Business Lobbying In The European Parliament, European Commission And The Council Of Ministers”, 2002

5. Bouwen, Pieter. Firms versus Associations: The Democratic Legitimacy of Business Interest Representation in the European Union, West European Politics,

6. Bouwen, Pieter. The Logic of Access to the European Parliament: Business Lobbying in the Committee on Economic and Monetary Affairs, Journal of Common Market Studies, 42:2 or 42:3, 2004 forthcoming

7. Bouwen, Pieter. Exchanging Access Goods for Access: A Comparative Study of Business Lobbying in the EU Institutions, European Journal of Political Research, 43:4 or 43:5, 2004 forthcoming

8. Bouwen, Pieter. A Theoretical and Empirical Study of Corporate Lobbying in the European Parliament, European Integration online Papers (EIoP), 7:11, 2003

9. Bouwen, Pieter. Lobbying in de Europese Unie: Is er nog toekomst voor nationale belangengroepen? Res Publica, The Belgian Journal for Political Science, 2003/4

10. Bouwen, Pieter. Corporate Lobbying in the European Union: The Logic of Access, Journal of European Public Policy, 9:3, 2002

11. Pedahzur Ami and Avraham Brichta, 2002. “The institutionalization of Extreme Right-wing Charismatic Parties: A paradox”, Party politics, vol 8. No.1 pp. 31–49

12. Schlesinger, Philip: “What is the expected effect of Eu enlargement policy on the European public sphere?”

13. Calhoun, Craig “Interests, Identity and the Public Sphere”

14. Schimmelfenning, Frank and Ulrich Sedelmeier “Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe” (2004)

15. Pridham, G. 2002. “EU enlargement and Consolidating Democracy in Post-Communist states: Formality and Reality.” Journal of Common Market Studies 30: 953-73

16. Goetz. 2001. “Making Sense of Post-Communist Central Administration: Modernization, Europeanization, or Latinization?” Journal of European Public Policy 8: 132-51.

17. Lippert, Barbara; Gaby Umbach, and Wolfgang Wessels. 2001. “Europeanization of CEE Executives: EU membership Negotiations as a shaping Power.” Journal of European Public Policy 8:6, pp. 980-1012.

18. Schimmelfennig, Frank and Ulrich Sedelmeier. 2004. “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe.” Journal of European Public Policy 11 (August): pp. 669-687

19. Keating, Michael. 2004. “European Integration and the Nationalities Question”. Politics & Society 32, pp. 367-388.

20. Hughes, James and Gwendolyn Sasse. 2004. “Monitoring the Monitors: EU Enlargement Conditionality and Minority Protection in the CEECs.” Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Issue 1/2004

21. Lindstrom, Nicole: “European Integration and Ethnic Reconciliation in Croatia and Serbia”, Meeting Report 295, Niarchos Roundtable on “Overcoming Religious Nationalism in the Balkans,” held on December 5, 2003

22. Lane, Jan-Erik and Svante Ersson, “The new institutional Politics: Performance and Outcomes”

23. Frank S. Cohen, “Proportional versus Majoritarian Ethnic Conflict Management In Democracies”

24. Slomp, Hans, 2000 “Labor relations in Europe: a history of issues and developments”

25. Slomp, Hans, 1996, “Between Bargaining and Politics. An Introduction to European labor Relations”, Westport, Praeger Publishers

26. Hanssen, Bent “Immigration policies in Fortress Europe”

27. Bohle, D. & D. Husz (2005) “Whose Europe is it? Interest group action in accession negotiations: The cases of competition policy and labor migration” in Politique Europeenne, no. 15, Winter, pp. 85-112.

28. Bohle, D. & B. Greskovits (2006) “Capitalism without compromise: Strong business and weak labor in eastern Europe's new transnational industries” in Studies in Comparative International Development (Spring, forthcoming)

29. Rigby, M., R. Smith and T. Lawlor, 1999, “European trade unions. Change and Response”, London, Routledge

30. Ronald J. Hrebener/Ruth K. Scott “Interest Group Politics In America” 1982

31. David Truman, “The Governmental Process” 1971

32. P. Wall/ S. Zimmerman “American Government: The Core” 1986

33. Lester Milbrath, The Washington Lobbyists, 1963

34. James Q. Wilson, “Political Organizations”, 1973

35. Jeffrey Berry, “The Interest Group Society”, 1989

36. Rais A. Kan/ James D. McNiven: Political Science, 1990

37. David Held: Models of Democracy,1987

38. Elhanan Helpman/Torsten Persson: Lobbying And Legislative Bargaining, 1998

39. Andrew S. Mcfarland:Common Cause – Lobbying In The Public interest, 1984

Средства за оценяване:

Презентация на курсов проект - 50%

Курсова работа - 50%