POLM444 Защита на финансовите интереси на Европейския съюз

Анотация:

Курсът представя на вниманието на студентите въпроси, свързани с формирането и развитието на специфична европейска и национална уредба в областта на защита на финансовите интереси на ЕС. В рамките на курса са разгледани правните, политическите и практически аспекти по темата. Представят се основните проявления на компетентността на ЕС в материята за защита на финансовите интереси на Съюза. Особен акцент е поставен върху придобиването на знания по отношение на координацията, сътрудничеството и комуникацията между всички органи на национално равнище, ангажирани с превенцията и борбата с нарушенията и престъпленията с фондове на ЕС и осигуряване на сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) по линия на борбата с измамите. Курсът цели да запознае студентите

Курсът цели е да формира задълбочени знания и умения в студентите за инструментите за предотвратяване или разследване и разкриване на случаи на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

 Лилия Колова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите ще придобият знания за нормативните документи и инструменти за борбата с измамите, корупцията и всички останали незаконни действия, които нанасят вреда на финансовите интереси на ЕС.

• Ще придобият знания за сътрудничеството между Комисията (чрез Европейската служба за борба с измамите OLAF), компетентните органи в държавите членки и останалите европейски институции и органи при защита на финансовите интересни на ЕС.

2) могат:

• да извършват оценка на риска от измами при разходване на европейски средства.

• да прилагат инструменти за разкриване на нередности при изпълнение на проекти с финансиране от ЕС.
Предварителни изисквания:
Познаване на институциите в ЕС, фунции и правомощия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Регламенти № 1073/1999 на Европейския парламент и Съвета от 25 май 1999 г. за разследванията, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Регламент № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 г.

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ, L 248/1 от 18 септември 2013 г.)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията

Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година

Съобщение на комисията до европейския парламент, до съвета, до икономическия и социален комитет и до комитета на регионите относно защитата на финансовите интереси на европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания. Интегрирана политика за защита на парите на данъкоплатците

Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)

Индикатори за нередности и измами Технически указания за това какво не трябва да се допуска при изпълнение на проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз.

Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

Доклади на съвета GRECO и на Европейската комисия.

Годишнии доклади на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета относно защитата на финасовите интереси на общностите и борбата с измамите.

Информационна бележка относно индикаторите за измама за ЕФРР, ЕСФ и КФ – COCOF 09/0003/00-EN.

Насоки за борба с тръжните манипулации в обществените поръчки (Работен документ, изготвен от службите)