POLM434 Европейско икономическо управление

Анотация:

Курс " Европейско икономическо управление" има за цел да обогати знанията на студентите за същността и еволюцията на социално-икономическия модел на Европейския съюз след 2008 г. , за новите изисквания, детерминанти и предизвикателства пред Съюза и по-специално пред Икономическия и валутен съюз в период на висока задлъжнялост, макроикономически неравновесия и нужда от нови решения за регулиране, координиране и управление на икономическите процеси. Европейското икономическо управление ще бъде представено със своя инструментариум, институции и решения.

Специално място ще се отдели на анализа на структурните реформи и макроикономическата политика на ЕС. Насърчаването на по-голям растеж и повече работни места е стратегически приоритет както за ЕС, така и за държавите-членки, и е част от Лисабонската стратегия. В подкрепа на този стратегически приоритет Европейският съюз осъществява общи политики във всички сектори на европейската икономика, а държавите-членки провеждат свои собствени национални структурни реформи. Ефектът от тези политики и реформи се разпространява в целия Европейски съюз поради тесните и разрастващи се икономически връзки между страните в него.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знания по: същността и целите на европейското регулиране и управление, особеностите на макроикономическата среда и възможните варианти на икономическа политика насочена към намаляване на дълговия проблем, стимулиране на бюджетно равновесие, икономически растеж и междуинституционален синхрон.

2) умения по: да могат да анализират как функционира ЕС в съответствие с Лисабонския договор и „Стратегия 2020”, какви са неговите основни предизвикателства пред страните-членки. Да са в състояние да направят аргументиран анализ на същността, ролята и предизвикателствата в 21 век на европейското икономическо управление на ЕС. Да могат да съпоставят различните виждания и практики по повод задачите и целите на Фискалния пакт и неговия инструментариум. Не на последно място да са в състояние да направят сравнителен анализ между основните икономически резултати за отделните страни както в еврозоната, така и извън нея.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Kettl, D. (2000), « The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, and the Role of Government », Public Administration Review, Vol.60, No. 6.

2. Kotter, J.P. (1995), « Leading Change: Why Transformation Efforts Fail », Harvard Business Review, mars

3. Rhodes Roderick, (1996), “The new governance: governing without government” (, in Political Studies, Vol. 44,).

4. OECD (2002), Regulatory Policies in OECD Countries: from Interventionism to Regulatory Governance, Paris.

5. OCDE (2005), Moderniser l’Etat : La route a suivre, OCDE, Paris.

6. OCDE (2006), Renforcer la confiance dans l’action publique, OCDE, Paris.

7. Палитика на сближаване на ЕС 1988 – 2008: Инвестицея в бъдещето на Европа. http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

8. Региони 2020 - оценка на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС (2008), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf

9. Докладът „Барка” (2009), http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/barca_en.htm

10. Connecting Universities to regional Growth : A practical guide, September 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities2011/universities2011_en.pdf

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 25…%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ - 25 %

ЕСЕ - 10 %