POLM427 Регионална политика и управление на фондове на Европейския съюз

Анотация:

Европейско управление

Преподавател(и):

 Десислава Билева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

.В услуга на регионите

http://ec.europa.eu/, http://ec.europa.eu/index_bg.htm

2.Главна дирекция „Регионално развитие“, ЕК

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

3.Структурните фондове на Европейския съюз

http://www.eufunds.bg/

4.Национална стратегическа референтна рамка

http://www.eufunds.bg/docs/BGNSRF-%20LAST.pdf

5.Национален план за развитие на РБ

http://www.eufunds.bg/docs/NDP_21_Dec_2005.doc

6.Оперативни програми

http://www.eufunds.bg/index.php?cat=20

7. България и фондовете на ЕС

http://www.eufunds.bg/index.php?cat=10

8. Представителство на ЕК в БГ

http://europe.bg

9. Български европортал

http://evroprtal.bg

10.Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

доц. д-р Васил Маринов, доц. д-р Васил Гарнизов

11.Успешни практики – профили на проекти в Европа, финансирани от Структурните фондове на ЕС“

Главна дирекция „Регионално развитие“, ЕК

12. Предизвикателствата на СФ на ЕС – наръчник и СФ на ЕС – как да успеем? – наръчник

13. СФ – възможности и предизвикателства – информация за потенциални бенефициенти (МФ)

Средства за оценяване:

1. Междинен тест

2. Разработване на есе