POLM410 Проект: Европейският политически процес

Анотация:

Запознаване със същността, създаването и функционирането на Европейския съюз.

Започнал съществуването си като чисто икономически съюз, ЕС прераства в организация, обхващаща всички области на политиката – от помощи за развитие до околна среда. Смяната на името от ЕИО на Европейски съюз (ЕС) през 1993 г. отразява тази промяна.

Вече половин век Съюзът гарантира мир, стабилност и благоденствие. Той спомогна за повишаването на жизнения стандарт и въведе единната европейска валута. Благодарение на премахването на граничния контрол между страните членки, гражданите могат да пътуват свободно из по-голямата част от континента. Освен това вече е много по-лесно да се живее и работи в друга страна от Европа.

Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Това означава, че цялата му дейност се основава на договори, приети доброволно и демократично от всички страни членки. Тези обвързващи споразумения определят целите на Съюза в многобройните му области на дейност.

Една от основните цели на ЕС е подкрепата за правата на човека както на европейско, така и на международно равнище. Човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и спазване на човешките права – това са основните ценности на Съюза. С подписването на Лисабонския договор през 2009 г.Хартата на основните права събира в един документ всички тези права. Европейските институции и правителствата на държавите членки са правно задължени да ги защитават при прилагане на законодателството на ЕС.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: принципите и етапите на формиране на Европейския съюз, институциите на Съюза и тяхната еволюция.

2) могат: да анализират как Съюза през призмата на учредителните договори, вторичното право на ЕО и механизма на управление на всички нива. Да познават детайлно същността на основните икономически политики, тяхното взаимодействие на национално ниво, произтичащи от правомощията на Лисабонския договор.


Предварителни изисквания:
няма…

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• 1. Kettl, D. (2000), « The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, and the Role of Government », Public Administration Review, Vol.60, No. 6.

• 2. Kotter, J.P. (1995), « Leading Change: Why Transformation Efforts Fail », Harvard Business Review, mars

• 3. Rhodes Roderick, (1996), “The new governance: governing without government” (, in Political Studies, Vol. 44,).

• 4. OECD (2002), Regulatory Policies in OECD Countries: from Interventionism to Regulatory Governance, Paris.

• 5. OCDE (2005), Moderniser l’Etat : La route a suivre, OCDE, Paris.

• 6. OCDE (2006), Renforcer la confiance dans l’action publique, OCDE, Paris.

• 7. Палитика на сближаване на ЕС 1988 – 2008: Инвестицея в бъдещето на Европа. http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm1. European Economy.This series contains major reports and communications from the Commission to the Council and the Parliament on the economic situation and economic developments. It includes economic forecasts, the EU economy review, euro area and public finances reports.

• 8. European Economy - Economic Papers

• 9. ECFIN Economic Briefs

• 10. European business cycle indicators

• 11. Quarterly report on the euro area

• 12. Country Focus

• 13. Quarterly report on price and cost competitiveness

• 14 EU Candidate and Pre-accession Countries Economies Quarterly - CCEQ……………………………………………………………………

Средства за оценяване:

1. ТЕСТ - 50%

2. ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 50%