POLM409 Семинар: Пазари, политики и икономики в Европейския съюз

Анотация:

• Запознаване със същността, създаването и функционирането на единния европейски пазар. Подробно анализиране на четирите свободи на пазара и предизвикателствата пред “новите страни от Източна Европа. Подробно запознаване с принципите на функциониране и еволюцията на общите политики на ЕС. Решенията от последните Европейски съвети / от Ница 2000 до Ирландското председателство 2004 г. и Австрийското 2006/ за тенденциите на Европейския пазар и повишаване на неговата конкурентоспособност. Запознаване с новите теории, политически виждания и конституционни решения пред Обединена Европа, вкл и по отношение на функционирането на единния пазар и общите политики.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципите и етапите на формиране на единния европейски пазар. Да познават същността, еволюцията и спецификата на отделните икономически политики ,

2) могат:

• да могат да анализират как функционира единния европейски пазар, като свободно и подробно изследват движението на основните производствени фактори в Съюза. Да познават детайлно същността на основните икономически политики, както и най-новите предизвикателства пред тях, произтичащи от залегналите принципи в Европейската Конституция.


Предварителни изисквания:
слушали курс по политическа икономия, или увод в икономиката.,курс световна икономика и други уводни курсове по европейска интеграция

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. European Economy.This series contains major reports and communications from the Commission to the Council and the Parliament on the economic situation and economic developments. It includes economic forecasts, the EU economy review, euro area and public finances reports.

2. European Economy - Economic Papers

3. ECFIN Economic Briefs

4. European business cycle indicators

5. Quarterly report on the euro area

6. Country Focus

7. Quarterly report on price and cost competitiveness

8. EU Candidate and Pre-accession Countries Economies Quarterly - CCEQ

Средства за оценяване:

Участие в семинари - 25%;

Две есета - 25%

Казус - 10%

Изпит- 40%