HACM356 Културна типология на евразийските общества

Анотация:

Курсът е посветен на начините на изследване на древната култура. Потвърждават се знанията по хронология/периодизация, основни стилове, характеристики накултурата на Евразия. Набляга се върху проблематиката на дифузията на античното изкуство в Европа и на връзките му с варварските и граничните култури, на ролята му за оформяне на евразийските цивилизации след завоеванията на А. Македонски. От друга страна, изявява се ролята на старите културни традиции на Евразия.

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават литературата по въпроса

• Познават основните евразийски паметници и изобразителните текстове върху тях

• Познават характера на културните взаимодействия на територията на Евразия

2) могат:

• да прилагат принципите на текстанализа, разработени в курса

• да «четат» изобразителните текстове на евразийски паметници

• развили са компаративните си умения


Предварителни изисквания:
Студентите следва да са запознати с основните паметници на античното изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Агре, Д. 2011. Голямата могила край Маломирово и Златиница. София. Авалон.

Акишев 1984. Акишев, А. Искусство и мифология саков. Алма-Ата. Наука.

Акишев 2003. Акишев, А.К. Лабиринты Арта Вираза. – В: Степная цивилизация Восточной Евразии. Т.1.Древние эпохи. Астана. Kul Tegin: 219-260.

Белова 2000. Белова, О. В. Славянский бестиарий. Москва. Индрик.

Бойс 2003. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. СПб. Азбука.

Венедиков, И. Съкровището от Панагюрище. София. Български художник. 1961.

Гамкрелидзе, Иванов 1984. Гамкрелидзе, Т. В., В. В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси.Издательство Тбилисского университета.

Горелик 2003. Горелик, М.В. Оружие Древнего Востока. СПб. Атлант.

Грантовский 1981. Грантовский, Э.А. О некоторых материалах по общественному строю скифов. - В: Кавказ и Средняя Адзия в древности и Средневековье. Москва. Наука: 58-80.

Дворниченко, В.В., Г.А. Федоров-Давыдов. 1981. Серебрянные фалары из сарматского погребения могильника Кривая Лука IХ Астраханской области. – КСИА. 168: 100-105.

Елизаренкова, Т. Я. 1993. Язык и стиль ведийских риши. Москва.

Ермоленко, Л. Н. 2008. Изобразительные памятники и эпическая традиция по материалам культуры древвних и средневековых кочевников Евразии. Томск. ИПТГУ.

Запорожченко, А, Д.В. Черемисин 1997. Аримаспы и грифы: изобразительная традиция и индоевропейские параллели. - ВДИ. 1:83-90.

Живкова, Л. 1974. Казанлъшката гробница. София.

Иванов 1974. Иванов, В.В. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от – ashva, конь. – В: Проблемы истории языков и культуры народов Индии. Москва. Наука.

Иванов 1977. Иванов, В.В. Древнебалканский и общеиндоевропейский текст мифа о герое-убийце Пса и евразийские парaллели. - В: СБЯ: 181-213.

Иванов,Топоров 1974. Иванов, В. В., В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. Москва, Наука.

Канторович 2002. Канторович, А. Р. Калссификация и типология элементов „зооморфных превращений“ в зверином стиле VII-VI вв. до н.э. – В: Изобразительное искусство в археологии. Археологический альманах. № 21. Донецк.

Кейпер 1986. Кейпер, Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологоии. Москва.Наука.

Кисьов, К. 2005. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив. Автоспектър.

Китов, Г. 2005. Долината на тракийските владетели. Славена.

Кореняко 2002. Кореняко, В.А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. Москва. Восточная литература.

Кузьмина Е.Е. 1977. В стране Кавата и Афрасиаба. Москва. Наука.

Литвинский 1968. Литвинский, Б.А. Кангюйско-сарматский фарн. Душанбе. Дониш.

Лордкипанидзе, О. 1979. Древняя Колхида. Тбилиси.

Маразов 1992. Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. София. Унив. Изд. “Кл. Охридски”.

Маразов, И. 1996. Рогозенското съкровище. София.

Маразов 2005. Маразов, И. Проблемът за влиянията. – В: Тракия и околният свят. МИФ 9:

Маразов, И. 2010. Ритон с глава на овен. София. З. Стоянов.

Маразов, И. 2011. Мистериите на Кабирите в древна Тракия. София. ИК „З. Стоянов”.

Маразов, И. 2013. Амазонките. София. ИК „З. Стоянов”.

Никулина, Н. М. 1994. Искусство Ионии и ахеменидского Ирана. Москва. Искусство.

Переводчикова 1994. Переводчикова, Е.В. Язык зверинных образов. Москва. Восточная литература.

Полосьмак, Н. В. 1994. "Стерегущие золото грифы". Новосибирск. Наука.

Рабаджиев, К. 2002. Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит. София. УИ "Кл. Охридски".

Раевский 1986. Раевский, Д.С. Митология на скитите. София. Български художник.

Раевский 2001. Раевский, Д. С. Скифский зверинный стиль: поэтика и прагматика. – В: А. В. Седов (ред) Древние цивилизации Евразии. История и культура. Сборник Б. А. Литвинского. Москва. Восточная литература: 383-408.

Руденко 1960. Руденко, С. И. Культура населения центрального Алтая в скифское время. Москва. Ленинград.

Средства за оценяване:

дискусия

самостоятелна разработка по една от темите на курса