HACM191 Тракия и Евразия

Анотация:

Курсът предлага историческо и методологично въведение в проблематиката на културните влияния и вазимодействия между Тракия и евразийските цивилизации. Възникването и развитието на древните култури се осъществява в процес на постоянно взаимодействие, осъществявано чрез различни механизми. Ще бъде разгледано действието на тези механизми и реакциите на културите през различните епохи. В курса ще се акцентира върху взаимодействието на скитското с тракийското изкуство..

Основната цел на курса е да се получи представа за общите процеси на взаимодействие в културите и изкуството на древна Европа. Различните източници и равнища на влияние и взаимодействие ще бъдат разкрити въз основа на сравнителния анализ на конкретни паметници от чуждата и тракийската култура

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• проблематиката, свързана с културното развитие и взаимодействие

• различните модели на взаимодействие

• постижения на науката при оценката на културното развитие и на взаимодействието между художествените явления

2) могат:

• да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти

• да ползват литературата по въпроса


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии (сб.) Москва 1976.

И. Маразов. Митология на траките. София. Секор. 1994

Ivan Venedikov. The Vulchitrun Treasure. Sofia 1987

F.Kaul & I.Marazov & J.Best & N. de Vries. Thracian Tales on the Gundestrup Caulderon. Amsterdam 1991.

D.Raevskiy. Scythian Mithology. Sofia, Secor, 1993

Ильинская, В.А., А.И. Тереножкин. 1983. Скифия VII-IV вв.до н.э. Киев.Наукова думка.

Маразов, И. 1998. Скитска апликация от Северна Тракия в колекция "Арес". - Сп.БАН.5-6: 9-17.

Мартынов, А.И. 1987. О мировоззренческой основе искусства скифо-сибирского мира. - В: Скифо-сибирский мир. Новосибирск. Наука: 13-25.

МИФ - 7. София.НБУ.

Мурзин, В.Ю. 1984. Скифская архаика Северного Причерноморья. Киев.Наукова думка.

Переводчикова, Е. 1994. Язык зверинных образов. Москва.Наука.

Петрухин, В.Я. 1986. Человек и животное в мифе и ритуале: мир природы в символах мира культуры. - В: Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. Москва.Наука: 5-25.

Раевский, Д.С. 1985. Модель мира скифской культуры. Москва.Наука.

Маразов, И. Трако-скитската културна общност. - В: Д. Раевски. Митология на скитите. София.Български художник.1986: 5-46.

Мозолевский, Б.Н. Фракийская узда из Хоминой могилы. - В: Фрако-скифские культурные связи (=Studia Thracica 1).1975: 166-179.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на бронзовата епоха. Култура на инкрустираната керамика по Долен Дунав. - Монографии 3 – МИФ, София 2005

Шер, Я.А. Луристан, Зивие и скифо-сакский звернный стиль. - В: Культура Востока: Проблемы и памятники. Краткие тезисы. Санкт Петербург: 37-42.

Ahn, G. Religiose Herscherlegitimation im achamenidischen Iran. Acta Iranica 31.1992.

Berciu, D. Contribution a l'etude de l'art thraco-gete. Bucuresti.1974.

Boardman, J. Persia and the West. 2000.

Brenties, B. Der Tierstil in Eurasia. Seemann.Leipzig.1982.

Burkert, W. The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the early Archaic Age. Harvard University Press, 1992, 1995, 1997.

Marazov, I. A Structural Iconographic Analysis of the Gundestrup Cauldron. - In: Kaul, F. et al. Thracian Tales on the Gundestrup Cauldron. Amsterdam.Najade Press.1991: 43-75.

Piotrovsky, B.B. Scythian Art. The Legacy of the Scythian World: mid-7th to 3rd C.B.C. Leningrad. Aurora Publishers.1986.

Bunker, E.,C.B. Chatwin, A.R. Farkas. 1970. "Animal Style" Art from East to West. The Asia Society Inc.

Bunker, E.,T. Kawami, K. Linduff, Wu En. 1997. Ancient Bronzes from the Artur M. Sackler Collections. Published by A. M. Sackler Foundation.

Rostovtzeff, M. 1927. Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology. Vol.14.

Средства за оценяване:

дискусия

самостоятелна разработка по една от темите на курса