MBAM114 Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: В курса студентите придобиват ядро знания и умения за управление на процесите на промяна и обновяване на бизнесорганизациите в среда с висока степен на неопределеност. Изследват се проблемите свързани с прилагането на три стратегии за организационна промяна – управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering). Разглеждат се и критичните въпроси, свързани с управлението на културните промени и динамиките на обратното приплъзване в случаите когато организациите не развиват способности за обновяване в контекста на динамично променящата се външна среда.

• Да предостави знания и умения в областта на управлението на организационната промяна;

• Да разкрие същностните характеристики и основните принципи на три стратегии за организационна промяна – управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering);

• Да представи подходите и моделите за управление на културните промени и развиване на способности за обновяване;

• Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с конкретното приложение и интегрирането на стратегиите за организационна промяна.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същностните характеристики на трите основни стратегии за организационна промяна прилагани от съвременните организации като фактори за устойчиво организационно развитие - управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering);

• Моделите за управление на културните промени прилагани в реалната практика;

• Динамиките на обратното приплъзване

2) могат:

• Да прилагат стратегиите за организационна промяна, като отчитат организационната специфика;

• Да управляват организационната култура и да развиват реална съпричастност към промяната

• Да осъществяват мониторинг на критичните въпроси при управлението на промяната;


Предварителни изисквания:
• Базови знания по социално управление, управление на качеството, управление на промените и фирмена култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същностна характеристика на стратегиите за организационна промяна - управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering). Основни принципи и алгоритъм при приложението на стратегиите за организационна промяна. Стратегии за организационна промяна- управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering) и организационна ефективност
  2. Управление на организационната култура в процеса на приложение на стратегиите за организационна промяна. Културни характеристики на целево адаптивните организации. Критични въпроси при управлението на културните промени
  3. Практикум 1: Вътрешното късогледство в среда на неопределеност Динамики на обратното приплъзване Практикум 2: Променящата се ситуация в управлението Практикум 3: Абивалентни ситуации и поведение Развиване на способности за обновяване Практикум 4: Линията Мажино в управлението

Литература по темите:

1. Хаджиев, Кр. Модели за организационно съвършенство. С., НБУ 2013 г., 342 с., ISBN: 978-954-535-756-5

2. Хаджиев, Кр. Теория на организацията. С., НБУ 2011 г., 370 с., ISBN: 978-954-535-663-6

Средства за оценяване:

проект - 50%

практикуми и презентации - 50%