MBAM298 Основи на административното право

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността на изпълнителната власт и органите на държавно управление.

Разглеждат се видовете административни актове, както и процедурите за тяхното издаване, обжалване и влизане в сила.

Обсъдени са въпросите на административно наказателната отговорност, процедурите и правилата за налагане на административни наказания.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

проф. Райна Николова  д.н.
гл. ас. Алена Добрева-Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти:

Познават структурата на държавно управление в Република България.

Имат основни познания за административното право и процес.

Придобиват практически умения за боравене с различните видове административни актове и начините за защита в административния процес.


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за изпълнителна дейност. Органи на изпълнителната власт;
 2. Предмет, система и източници на административното право.
 3. Административно правни норми
 4. Субекти на административното право. Административно правен статут на физическите лица и организациите;
 5. Административен акт - понятие и видове
 6. Условия за законосъобразност на административните актове
 7. Недействителност на административните актове.
 8. Преговор и дискусия
 9. Индивидуален административен акт. Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие.
 10. Производство по издаване на индивидуални административни актове.
 11. Оспорване на административни актове по административен и по съдебен ред
 12. Административно наказателна отговорност. Административно наказателно отговорни лица.
 13. Административно нарушение. Административно наказание.
 14. Административно наказателно производство.
 15. Защита срещу неоснователни действия на администрацията.

Литература по темите:

Лекции и презентационни материали.

Конституция на Република България.

Административно процесуален кодекс.

Закон за административните нарушения и наказания.