MBAM187 Конкурентоспособност и бизнес развитие

Анотация:

Този курс обхваща тематиките за конкурентоспособността, бизнес развитието и изкуствения интелект в тяхната пресечна точка. Студентите ще навлязат в същността и основните принципи на конкурентоспособността, ще разберат подходите и динамиката на стратегиите за бизнес развитие и ще придобият представа за трансформиращата сила на изкуствения интелект. Чрез комбинация от теоретични постановки, практически казуси и практически проекти студентите ще се научат да идентифицират и оценяват основните фактори на конкурентоспособността на национално и фирмено равнище, да развиват конкурентни стратегии в бизнеса въз основа на конкурентните предимства на организациите, да предлагат стратегии и тактики за бизнес развитие, да използват ИИ за вземане на стратегически решения, оперативна ефективност, ангажиране на клиентите, оптимизиране на бизнес процесите и етични бизнес практики. Курсът предвижда и бъдещите тенденции в областта на ИИ, като подготвя студентите да се адаптират и да ръководят в постоянно променящата се бизнес среда.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлиана Хаджичонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и основните принципи на конкурентоспособността,

• Подходите и динамиката на конкурентните стратегии за развитие на бизнеса и устойчивост,

• Трансформационната сила и приложенията на изкуствения интелект,

• Ключовите фактори за конкурентоспособност на национално и фирмено равнище,

• Стратегиите за развитие и поддържане на конкурентни предимства в бизнеса,

• Използването на изкуствения интелект за вземане на управленски решения,

• Приложенията на ИИ за оперативната ефективност, ангажираността и удовлетворението на клиентите и оптимизацията на бизнес процесите;

• Регулациите на ИИ и етичните съображения в бизнес практиките, основани на ИИ;

• Бъдещите тенденции в областта на изкуствения интелект.

2) могат:

• да анализират и правят оценка на факторите за конкурентоспособност,

• да идентифицират и развиват конкурентни бизнес стратегии,

• да анализират предимствата и недостатъците при внедряването на технологиите на ИИ за вземането на управленски решения, оптимизацията на процесите и производителността,

• да идентифицират и претеглят ползите на инструментите на когнитивните технологии и конкретно на ИИ за подобряване на оперативната ефективност, ангажирането и удовлетворяването на клиентите,

• да измерват бизнес стойността в процесите на адаптивност към развиващите се тенденции и технологии в областта на ИИ,

• да се ориентират своевременно в променящия се контекст на съвременния бизнес.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление

• Икономикс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основи на конкурентоспособността: същност, значение и основни фактори за успех. За и против теорията на конкурентоспособността: исторически наслагвания и съвременен ракурс. Стълбове на националната конкурентоспособност: модели, измерване, политики и управление. Конкурентоспособността в сравнителен план: инструменти за оценка.
  2. Фирмената конкурентоспособност: конкурентно предимство и устойчиво конкурентно предимство. Конкурентни бизнес стратегии: ценова и неценова конкурентоспособност. Глобализация и деглобализация: ефекти за конкурентоспособността. Конкурентоспособност и бизнес развитие: подходи и стратегии.
  3. Конкурентоспособност и ИИ: въведение в ИИ, инструментариум, обхват и ограничения. ИИ за конкурентоспособност в бизнеса: приложение, проекти и интегриране. ИИ в бизнеса: ефективно. риложение на технологиите на ИИ по отрасли: водещи сектори и технологично лидерство.
  4. Динамика на бизнес средата: технологични тенденции за конкурентоспособност, отговорно управление и устойчивост. Управление на националната конкурентоспособност: оценка и перспективи. Конкурентни стратегии: бизнес казуси.

Литература по темите:

Генов, Г., Хаджичонева, Ю. (2021). Дигиталната трансформация на бизнеса: въздействието от Ковид-19. В: Захаринов Б., Ризова Т. (съст.). (2021). Икономика и бизнес в постпандемичния свят. София: Аскони-Издат. 465-480.

Котева, Н., Алексиев, А., Белухова-Узунова, Р., Ройчева, А., Хаджичонева, Ю., Георгиев, А., Хаджиев, К. (2018). Теоретико-методологически аспекти на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Икономика и управление на селското стопанство, 4, 3-14.

Магрета, Д. (2017). Как да разбираме Майкъл Портър: Основен наръчник в областта на конкуренцията и стратегията. София: Класика и стил.

Портър, М.Е. (2004). Конкурентното предимство на нациите. София: Класика и стил.

Портър, М.Е. (2010). Конкурентна стратегия: Техники за анализ на индустрии и конкуренти. София: Класика и стил.

Хаджичонева Ю. (2020). Към устойчива конкурентоспособност: България в европейския контекст. В: Панайотов Д. (съст. и ред.). (2020). Българската мечта – позитивната концепция. София: НБУ. 101-114.

Хаджичонева Ю. (2022). Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България – динамика и управление. София: Издателски комплекс – УНСС. 282.

Хаджичонева, Ю., Мандаджиев, П. (2023). Управлението на киберсигурността: мисията става спешна. В: Сидова, Д., Топчийска, Д., Стайкова, Е. Сборник научни трудове от Международна научна конференция Права и сигурност. София: НТС Индустрия 4.0. 283-298.

Хаджичонева, Ю. (2024). Бъдещето на труда: трансформации и последици за икономическия растеж в 21-ви век. В: Маринова, Ц., Димитрова, Р., Спасова, Е., Костенаров, К. (съст. и ред.). Икономиката на ХХI-ви век – кризи, трансформации, устойчивост. София: НБУ. 394-413.

Agrawal, A., Gans, J., Goldfarb, A. (2018). Prediction Machines : The Simple Economics of Artificial Intelligence. Boston, Massachusetts: HBR Press.

Chursin, A., Makarov, Y. (2016). Management of Competitiveness : Theory and Practice. Springer.

Dunning, J. H. (2013). Multinationals, Technology & Competitiveness. NY: Routledge.

European Commission (EC). (2021a). COM(2021) 206 final. Laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206.

EC. (2021b). COM(2021) 205 final. Fostering a European Approach to Artificial Intelligence, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review.

IMD. (2018). IMD World Competitiveness Yearbook. Lausanne: IMD.

Ivancevich, J.M. et al. (1994). Management : Quality and Competitiveness. Burr Ridge: Irwin.

Grauwe, P. (ed.). (2010). Dimensions of Competitiveness. Cambridge The MIT Press.

Hadjitchoneva, J., Ivanov, A., Hadjiev, K. (2018). Competitiveness for Knowledge Society: From Nature to New Developments and Challenges. Valahian Journal of Economic Studies, 9(2), 45-56.

Hadjitchoneva J. (2019). Efficient Automation of Decision-making Processes in Financial Industry: Case Study and Generalised Model. Enterprise Engineering and Knowledge Management 2019. Selected Papers of the XXII International Conference "Enterprise Engineering and Knowledge Management (EEKM 2019), 2413, 42-52.

Hadjitchoneva J. (2020). L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur des ventes au détail en ligne : une étude de cas. Dans : L’Intelligence artificielle et l’Humain. La Rochelle : Excelia. 140-160.

Hadjitchoneva J. (2020). L’intelligence artificielle au service de la prise de décisions plus efficace. In: Escobar C. R., Redslob A. and Malaga K. (Sous la direction de). (2020). Pour une recherche économique efficace. Santiago: Ediciones UBO. 149-170.

Hadjitchoneva J. (2020). Digital Transformation, Sustainability and Smart City: A Challenge for Sofia? In: Aydin O. (eds). (2020). The Impact of Digital Transformation. Istanbul: Efe Akademi. 85-97.

Hitt M., R. D. Ireland and R. E. Hoskisson. (2013). Strategic Management: Competitiveness and Globalization: Cases. 10th Edition. Mason: South-Western.

Ivanchevich J., P. Lorenzi and St. J. Skinner. (1994). Management: Quality and Competitiveness. Burr Ridge, Boston, Sydney: Irwin

Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73(2), 28–44.

Porter, М. E. (1985). Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance. NY: The Free Press.

Shafaeddin, S.M. (2024). Competitiveness and Development : Myth and Realities. London: Anthem Press.

Tsafack Nanfosso, R., Hadjitchoneva J. (2022). La théorie économique face à la Covid-19 : de Joseph Schumpeter à Robert Solow. Economic Thought Journal, 67(1), 54-74.

Tsafack Nanfosso; R., Hadjitchoneva J. (2021). La théorie économique face à la Covid-19 : de Adam Smith à John Maynard Keynes. Economic Thought Journal, 66(6), 7-29.

Tsafack Nanfosso, R., Hadjitchoneva, J. (2021). The European Union Facing the Challenges of Globalisation. Economic Studies, 30(5), 27-48.

Средства за оценяване:

Курсът се провежда в интерактивна форма. Участието на студентите в дискусиите се отразява на текущото и на крайното оценяване.

Текущото оценяване на студентите се извършва чрез представяне на практически разработки и участие в дискусиите по време на курса. Практическите разработки се представят и дискутират по време на курса на определените за целта дати.

Коректното използване на източниците на информация е важно изискване при изготвяне на практическите и курсовите разработки.