MBAM936 Проект: Финансови пазари

Анотация:

Основна цел на курса е студента да покаже аналитични умения, познавайки основните теоретични постановки по основни теми, които характеризират сложния характер на финансовит пазари и търгуваните на тях инструменти.

В обхвата на курсовия проект могат да бъдат основни теоретико-методологични въпроси, като акцентите следва да бъдат върху методико-практически проблеми на инвестициите на паричнит и капиталови пазари, инфраструктурата на организираните пазари на ценни книжа, съвременните аспекти на връзката риск-възвращемост, спецификите на инвестрането в колективни инвестиионни схеми, различните подходи на инвестиционен анализ и др. За постигането на тази цел е необходимо събиране, обработка и анализ на емпирични данни, с които се обосновават изводите от разработвания проект.

Основните цели на учебния курс са, както следва:

• Анализ на практически проблеми в сферата на инвестициите във финансови активи в съвременната икономика;

• Задълбочаване на познанията в областта на процеса на вземане на решения на инвестиране на финансовите пазари;

• Развиване на способността на студентите за научно-изследователска работа, грамотно излагане на собствена оценка, изводи, обобщения и препоръки;

• Придобиване на умения за писмено изложение на логиката на изследваната проблематика, аналитично и критично мислене;

• Придобиване на умения за ползване на специализирана икономическа литература и интернет източници по проблематиката.

• Формиране на умения за инвестиционен анализ.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как на практика се прилагат основни теоретични постановки за същността и за видовете финансови инструменти;

• Кои са етапите на първичното предлагане на ценни книжа;

• Кои са съвременните аспекти на технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• Каква е ролята и начина на формиране на отделнте видовете пазарни индикатори;

• Какви са основните инструменти на фундаменталния и на техническия анализи;

2) могат:

• Да анализират спецификата на прилаганите финансови инструменти на паричния и капиталов пазар;

• Да разграничават изискванията към първичния и вторичния пазар на ценни книжа;

• Да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни финансови инструменти.

• Да разпознават индикаторите на финансовите пазари;
Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения: по макроикономика, микроикономика и корпоративни финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема в рамките на приложения списък от напавления след съгласуване с преподавателя
  2. Обзор на специализираната литература интернет източници, имащи отношение към предмета и обекта на изследването;
  3. Изготвяне на разработката в съответствие с приложените изисквания относно оформлението й;
  4. Презентиране на разработката.

Литература по темите:

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

3.Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

4. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

3.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5.Първанов, Хр. и Св.Божилкова. Борси и борсови операции. С.,1999