CREM012 Есето-новият Пан-жанр (от Монтен до Дерида)

Анотация:

Курсът има практическа и творческа насоченост. Целта му е, след като запознае студентите с произхода и параметрите на жанровата форма есе, да изгради у тях умения за създаване на текстове в този жанр. Часовете ще протичат основно под формата на устни и писмени упражнения с игрови и аналитичен характер, които, от една страна, провокират креативно и нестандартно мислене, а от друга - технически отработват различни елементи и етапи от създаването на цялостен есеистичен текст.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни образци и параметри на есеистичния жанр

2) могат:

да създават собствени есеистични текстове


Предварителни изисквания:
•обща грамотност на български език

• обща литературна култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Американски есета, т. І. Дянков, Кръстан, съст. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1996.

Барт, Ролан. Въображението на знака. София: Народна култура, 1991.

Бродски, Йосиф. По-малко от единица. София: Факел Експрес, 1997

Дерида, Жак. Апории. София: Критика и хуманизъм, 1998

Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност (Есета). Еленков, Иван и Румен Даскалов, съст. София: Просвета, 1994.

Ман, Томас. Литературна есеистика в два тома. София: Наука и изкуство, 1978.

Монтен, Мишел дьо. Опити. Книга I, II, III. София: Наука и изкуство, 1980.

Ортега-и-Гасет, Хосе. Есета в два тома. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1993.

Съвременно британско есе. Тематичен брой на сп. „Панорама”, бр. 1, 2001

Угрешич, Дубравка. Американски речник. София: Стигмати, 1999.

Улф, Вирджиния. Собствена стая. София: Хемус, 1999.

Херберт, Збигнев. Варварин в градината. София: Стигмати, 2000.

Средства за оценяване:

Формиране на оценката:

• участие в дискусии, в устни и писмени упражнения по време на семинарите;

• минимум 2 цялостни есета разработени в течение на семестъра във връзка с обсъждани теми и похвати на писане