POLM610 Политическа власт и политическа практика

Анотация:

Курсът представя на вниманието на студентите основните понятия, идеи и автори, свързани с проблематиката на властта. По време на занятията, студентите ще имат възможност да проследят еволюцията на основните концепции в мисленето и разбирането на властта и в частност политическата и нейното материализиране във всекидневните взаимоотношения. Основната цел на курса е да формира задълбочени познания за теорията и практиката на властта от древността до наши дни, както и проявите й в политиката.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Власт и авторитет
 2. Лидери и лидерство
 3. Шестте форми на устройство на държавата според Аристотел
 4. Разликата между господарска и политическа власт
 5. Общественият договор според Томас Хобс Общественият договор според Лок
 6. Модерната демократична власт
 7. Защо успелите нации са успели? Защо се провалят провалените нации?
 8. Елити срещу граждани
 9. Откраднатата/завладяната държава
 10. Презентация
 11. Дсикусия

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Основна

Аристотел. Политика.

Вебер, Макс. Ученият и политикът.

Хобс, Томас. Левиатан.

Лок, Джон. Два трактата за управлението.

Фукуяма, Франсис. Произход на политическото управление.

Аджемоглу, Дарън и Робъртсън, Джеймс. Защо се провалят нациите?

Фром, Ерих. Бягство от свбодата.

Допълнителна

Маркс, Карл. Капиталът, т.1

Дьо Токвил, Алексис; Дьо Кюстин, Астолф. Америка и американците. Русия и русите.

Модерната демократична държава, Антология, 2003

Средства за оценяване:

Оценяването на курса е текущо:

- една оценка от писмена работа;

- една оценка от мултимедийна презентация.

Изпитът, за тези студенти, които не са покрили текущото оценяване ще се състои от две части:

- писане на писмен текст по зададена тема;

- мултимедийна презентация по избрана от студента тема.

Изпитът е само за студенти, които не са покрили изискванията за текущо оценяване.

Дати за презентации: