POLM609 Законодателен процес и парламентарна дейност

Анотация:

Целта на курса е да предложи на студентите рамка за разбиране и анализ на законодателния процес и парламентарната дейност като:

• Представи основния аналитичен апарат за разбиране и експертна оценка на парламентарната дейност и законодателния процес;

• Изследва взаимовръзката между националния и европейския законодателен процес и ролята на парламентарните институции;

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са спецификите и организационната логика на парламентарната дейност като част от политическия процес;

• Кои са основните етапи на законодателния процес и ролята на основните политически институции, ангажирани в него – парламент и изпълнителна власт;

• Какво въздействие оказва европейският политически процес върху националния законодателен процес

2) могат:

• да анализират законодателния процес в рамките на отделните политически нива на националната държава и ЕС;

• да изработват експертна оценка на механизмите за парламентарен контрол в рамките на националния и европейския политически процес.


Предварителни изисквания:
• Разбиране за разделението на властите като конституционна рамка на демократичната държава

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Парламентарната институция в България – конституционна рамка и правомощия в контекста на парламентарната демокрация 2.Парламентарната дейност в Народното събрание – организационна логика и ръководни принципи 3. Парламентарните групи – състав, профил, динамика и политическо влияние 1989-2019 4.Парламентарен контрол като политическа отчетност на правителството– цели, инструменти, нива на осъществяване и степен на въздействие 5. Законодателният процес в България – развитие на правната рамка. Правомощия на Народното събрание и изпълнителната власт. 6. Подготовка на законодателство – фази, актьори и представителство на интереси. 7.Приемане на законодателство - фази, актьори и представителство на интереси 8.Качество на законодателния процес – роля на Конституционния съд и съдебната практика 9. Законодателният процес в ЕС – фази, актьори и представителство на национални интереси 10. Парламентарната дейност в ЕП – парламентарен контрол и защита на интереси. Въздействие върху националното законодателство.
  2. 11. Анализ на парламентарната дейност на Народното събрание в контекста на пълноправно членство на България в ЕС (2007-2017) 12. Качество на законодателната дейност на изпълнителната власт (2007-2017) 13. Оценка на въздействието и качество на законодателната дейност в България (практически казус в секторна политика) 14. Парламентарна дейност и европейска политика – изследване на влиянието на Народното събрание 15. Парламентарна дейност и групови интереси – механизми и практическо въздействие

Литература по темите:

Канев, Д., Трудният път към институционализация на българския парламент, в: Българската политология пред предизвикателствата на времето, Унив. изд. «Св. Климент Охридски», С. 2010, с. 105-120.

Канев, Д., (Съст.), Ролята на парламента за консолидиране на новите демокрации в Централна и Източна Европа, Изд. на Нар. събрание. Отдел “Парламентарни изследвания”. София 1996

Коларова, Р., Еволюция на европейския парламентаризъм. Делегиране и отчетност в моделите на представително управление, в: Коларова, Р. Сравнително европейско управление, София, 2008

Михайлова, Е., Парламентаризъм и правова държава в България, издателство на НБУ, 2012

Михайлова, Е., Вотът на недоверие като институт за политическа отговорност на правителството, в сп. Политически изследвания, брой 3-4/2015

Пиргова, М., Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход, изд. Парадигма, 2009

Стойчев, С., Парламентарният елит в България 1990-2010: Професионализация, европеизация и регионализация, в: сп. Политически изследвания, брой 1-2/2015

Христова-Вълчева, К., Правовата държава и качеството на демокрацията в България, в: Качеството на демокрацията в България. Съст. Добрин Канев и Антоний Тодоров, изд. Изток-Запад, 2014

Христова-Вълчева, К., Европеизация на българския парламент, в: Демокрацията в България през ХХI век, Велико Търново, 2010

Христова-Вълчева, К., Отвъд парламентарното измерение на първото българско ротационно председателство: параметри на институционалната ефективност на Народното събрание, сп. Политически анализи, бр. 5-2018

Doring, H. (ed.), Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Mannheim Centre For European Social Research

O’Brennan, J. & Raunio, T. (eds.) National Parliaments within Enlarged European Union: From Victims of Integration to Competitive Actors?, Routledge, 2007

O. Costa, E. Kerrouche, P. Magnette, ed., Vers un renouveau du parlementarisme en Europe, Editions de l’Universite de Bruxelles, 2004