POLM603 Електронно управление

Анотация:

Нови медии, нови практики, трансформирани обществени пространства, нова организацията на информацията, която днес можем да определим като включваща, заради социалните мрежи, придобива се по-неизменна роля. „Дигитално родени” или не, гражданите вече развиват социални навици чрез мрежи, мобилни телефони или интерактивни телевизии, технологичните еволюции позволяват нови практики, но налагат и нови цифрови идентичности. Цели на курса:

· Да повиши разбирането за интернет и свързаните с него понятия и

терминология;

· Да запознае студентите с основните аспекти на e-governance и електронното общество;

. Да представи новите медии и новите форми на мобилизация

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

· Да разбират и боравят с понятия и терминология;

· Да знаят основните аспекти на e-governance и електронното общество;


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Интернет политика. Общество 4.0.
  2. Информационно общество и Интернет демокрация
  3. Интернет и публична сфера. Е-публична сфера
  4. Филм “The social dilemma”
  5. Кибер сигурност + работилница „Кибер (не)сигурност“
  6. Дигитални неравенства + работилница „Неравенствата он и оф-лайн“
  7. Е-управление – световни и родни практики и тенденции + работилница „Добри практики в е-управлението“
  8. Семинар „Гражданското участие в управлението през интернет“ „Тъмната страна на интернет: екстремизъм и ксенофобия в дигиталната сфера“
  9. Контролно/тест
  10. Курсов проект „Е-управление в избрана страна“ и „Предизборна кампания в Интернет“

Литература по темите:

Дичев, И. Спасов, О., (съст.). Новите млади и новите медии., Отворено общество. С., 2009;

Добрев, Б., Гецова, Е. Пътеводител за електронно правителство., International University, С., 2005;

Доклад за състоянието и развитието на е-правителство в България. КЦИКУТ, С., 2005;

Форсайт прогнозиране на развитието на електронното правителство., Фондация Приложни изследвания и комуникации, С., 2004;

Кискинов, В. Електронно правителство. С., Сиби, 2003;

Лайтнер, К. Състояние на електронното правителство в Европа. ИПАЕИ, С., 2003;

Павлов, П., С. Михалева. Концепцията „Електронно правителство” – същност, проблеми и перспективи. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, Варна., 2003;

Програмата за интернет обучение на ECDL – България e-Citizen http://87.126.30.206/ECDL_BG_Web/ECDL_BG_ Products E_citizen1. htm), Доклад еБългария, 2006. www.arc.online.bg/bg/artShow.php?id=9281; Доклад еОбщина, 2005. www.arc.online.bg/bg/ artShow.php?id=9282

Clift S. Building Citizen-based Electronic Democracy Efforts (www.e-democracy.org/ intl/library/build.html#further);

Clift, St. E-Government and Democracy. www.stevenclift.com/?p=112;

Electronic Civic Consultation article on Citizens Online Democracy. www.democracy.org.uk/centre/ articles/ elcivco.pdf)

Taylor, N. Brilliant ECitizen. Prentice Hall, 2006,

Shark, Alan. Beyond e-Government & e-Democracy: A Global Perspective. BookSurge Publishing, 2008;

Е-демокрация – България, http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/eg/home/index.html#

Информационните технологии и гражданското общество http://www.bluelink.net/wsis/bg/

Средства за оценяване:

Текущ контрол (минимум две оценки)

- Работилница (изисква участие в поне две работилници, като студента избира тема, прави проучване и представяне с кратък текст в Мудл и/или 5 мин. пред курса);

- Семинар (студентът избира една от предложените теми, по която подготвя презентация, която представя на обявената дата пред курса, 15-20 мин.);

- Курсов проект (всеки студент разработва курсов проект по уникална държава, като предава анализ по стандартите за научен текст в рамките на 10 страници и прави кратка защита в рамките на 5-10 мин.);

- Тест (за студенти с една оценка от текущия контрол);

- Контролна работа (за студенти без други оценки от текущия контрол).