POLM602 Парите в политиката: партийно финансиране, лобиране и прозрачно управление

Анотация:

Целта на курса е да формира систематизирани знания за финансирането на политическия процес, механизмите за представителство на интереси и прозрачното управление като:

• Представи основния аналитичен апарат за разбиране и експертна оценка на партийното финансиране, лобирането и инструментите за прозрачно управление;

• Изследва взаимовръзката между каналите за влияние върху политическия процес и принципите на доброто управление;

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са спецификите и организационната логика на политическото финансиране като част от демократичния политически процес;

• Кои са основните легитимни форми на представителство на интереси в демократичната държава;

2) могат:

• да анализират правната рамка за партийно финансиране и отчитане;

• да изработват експертна оценка на механизмите за прозрачно управление и легитимно представителство на интереси.


Предварителни изисквания:
• Разбиране за ролята на партиите и институциите на държавно управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне на курса
 2. Парите в политиката: предизвикателства и модели на развитие
 3. Партиите и партийното финансиране – конституционна рамка и законова регламентация в демократичните общества
 4. За връзката между политическото финансиране и политическата корупция – модели на ограничаване на корупционния риск
 5. Методи за изследване на политическата корупция. Индекс за прозрачно партийно финансиране.
 6. Финансиране на предизборни кампании – основни стандарти. Индекс за прозрачно финансиране на предизборни кампании
 7. Представителство на интереси и лобиране в националния и европейския политически процес
 8. Представителство на интереси и лобиране в националния и европейския политически процес
 9. За разликата между лобиране и конфликт на интереси – правна рамка
 10. Основни инструменти на прозрачното управление – световните стандарти и българската практика
 11. Оценка на въздействието като инструмент за прозрачно управление
 12. Оценка на прозрачното управление – Националната система за почтеност
 13. Прозрачно управление в местната власт – инструменти и предизвикателства
 14. Изготвяне на лобистка стратегия по конкретен проблем
 15. Изготвяне на стратегия за прозрачно управление в секторна политика
 16. Прозрачност на финансиране на предизборна кампания (практически казус)
 17. Представяне на практически казус в семинарно занятие

Литература по темите:

Гълъбов, А., Христова-Вълчева, К., Ковачева, Д. и колектив. Законодателство и практика: национални и европейски перспективи в процедурите по конфискация и отнемане в полза на държавата, Асоциация „Прозрачност без граници“, София 2015

Гълъбов, А., Политическата корупция и демокрацията, в: Качеството на демокрацията в България. Съст. Добрин Канев и Антоний Тодоров, изд. Изток-Запад, 2014

Гълъбов, А., Христова-Вълчева, К., и колектив, Политики и практики за ограничаване на конфликта на интереси в държавната администрация, Асоциация „Прозрачност без граници“, София 2008

Гълъбов, А., Политическата корупция в България: резултати от социологически изследвания, Асоциация „Прозрачност без граници“, София 2006

Купуването на гласове и контролираният вот в България, Асоциация „Прозрачност без граници“, София, 2015

Националната система за почтеност в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ 2012 налична на сайта www.transparency.bg

Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката в България, Асоциация „Прозрачност без граници“, София 2015

Ситарска, Д. (2007), Регламентиране на лобистката дейност в България, в: Лобиране и лобистки практики, Институт за икономическа политика, София,

Христова-Вълчева, К. Тонева-Методиева, Л. и Кашукеева-Нушева, В. (2017) Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България, Фондация Фридрих Еберт, София

Христова-Вълчева, К. Тонева-Методиева, Л. и Кашукеева-Нушева, В. (2016) Индекс на местната система за почтеност в България: каталог на добрите практики, Асоциация „Прозрачност без граници“, София

Христова-Вълчева, К. и Тонева-Методиева, Л. (2014) Лобирането в България: интереси, влияние, политика, Асоциация „Прозрачност без граници“, София

Христова-Вълчева, К. (2007), Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

Христова-Вълчева, К. (2006) Модел на стратегия за противодействие на политическата корупция в България, в: „Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”; Асоциация “Прозрачност без граници”, София, 2006 .

Alter, R., 2010. Clearer lobbying for cleaner policymaking.

David Nelson (2011), How Do Interest Groups Set Their Lobbying Agendas?, University of Wisconsin-Madison,