POLM029 Проект: Анализи в политическия маркетинг

Анотация:

Курсът цели по-дълбоко навлизане на студентите в една от основните части на стратегическия политически маркетинг – извършване на поредица от анализи

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните видове анализи, необходими за подготовка на успешна маркетингова кампания в политиката

2) могат:

да извършват самостоятелно анализи на политическия пазар и на политическата конкуренция


Предварителни изисквания:
• Курсът е свързан с аудиторния POLM255

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Темите за курсови проекти се определят текущо с оглед на актуалната ситуация при провеждане на курса. Те са свързани с програмата на аудиторния курс POLM255 и попадат в областта на аналитичната дейност, свързана с провеждане на успешни политически кампании. Примерни теми: 1. Анализ на макросредата 2. Анализ на политическите фактори 3. Анализ на избирателите 4. Анализ на конкуренцията

Литература по темите:

Буруджиева, Т., Канева, Л., Политически маркетинг. Теория и практика, София 2007

Канев, Добрин (съст.), Учебник по политически мениджмънт 1: Политически анализи и организационни практики. София 2012

Канев, Добрин (съст.), Учебник по политически мениджмънт 2: Политическа комуникация и предизборни кампании, София 2012

Канев, Д. (съст.) Мениджмънт и комуникация в политиката, София 2006

Байков, Б., Фокусът на политическия маркетинг, Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006

Канев, Д. (съст.) Политически мениджмънт, София 2000

Ралева, Н., Канева, Л., Политически маркетинг: въведение в проблематиката, сп. Политически изследвания, бр. 2, 1993.

Кушовска, Л., Предизвикателството на политическия маркетинг, сп. Социологически проблеми, бр. 1, 1993.

Бонгран, М. , Политическият маркетинг, София, 1991.

Шумпетер, Й. Капитлизъм, социализъм, демокрация (откъс), сп. Политически изследвания, 1996, кн.1

Ферел, П., Маркетинг - концепции и стратегии, София, 1994.

Ангел, А., Основи на мениджмънта, София, 2000.

Благоев, В. Маркетинг. София 2000

Рийс, А., Траут, Д., Неизменните 22 закона на маркетинга, София, 2000.

Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката, София, без година

Ферел, П., Маркетинг - концепции и стратегии, София, 1994.

Downs, A. An Economic Theory of Democracy, New York 1957

Средства за оценяване:

Писмена работа: 50%

Анализ: 50%