MEIM222 Проект: Идеен проект за атракционен парк в развлекателната индустрия

Анотация:

"Програмата за проектиране" на атракционния парк трябва да представя като описание инвестиционните намерения – какви сгради и помещения ще съдържа, как ще да изглежда и т.н.

Идеиният проект на увеселителен парк от развлекателната индустрия е предназначен за конкретен терен в реална среда – регион, населено място, курорт, местност и пр.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) могат:

Да разработят идеен проект за атракционен парк в България.


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да имат базис от знания по география на света.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ковачев,А, Функционално зониране на курортните територии, изд. Реnsоft, 2003г.

2. Сулева, Д, Мениджмънт на аквапарковете, изд.Авангард Прима, София, 2004г.

3. Сулева, Д, Управленски модели на тематичните паркове в контекста на икономиката на преживяването, изд. Авангард Прима, 2000г.

4. Бгатов А.П., Бгатов Д.А. География тематических парков в Европе // Теория и практика международного туризма: сб. статей / под ред. А.Ю.Александровой. М.: изд. КНОРУС. 2003. С. 417-431.

5. Александрова А.Ю. Легендарные предприниматели в мировой индустрии туризма. Уолтер Элайас Дисней (5.12.1901-15.12,1966) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2008. № 7 .

Средства за оценяване:

проект- 100%