MEIM202 Тематичните паркове в развлекателната индустрия

Анотация:

В съвременните условия на динамично развитие на развлекателна индустрия се наблюдава активно потребителско поведение насочено към туристическите продукти, които предлагат тематичните паркове в света.

Като перспектива се налага развитието на тематичните паркове като независими туристически дестинации, които генерират значителни финансови ресурси.

Цел на курса: Студентите да познават съвременната концепция за развитие на тематичните паркове в света, принципите и организацията им, регионалните особености на развитие, спецификата им, както и да овладеят необходимият понятиен апарат и терминологични уточнения на икономиката на преживяването и нейното значение за тяхната конкурентоспособност.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Тенденциите за развитие на тематичните паркове в света.

Принципите на организация на тематичните паркове.

Пространствено-структурното им развитие.

Регионалните им особености и специфика.

2) могат:

Да прилагат рационални модели (например: моделът „ABC“за внедряване на имаджинеринга) за повишаване на конкурентоспособността на тематичните паркове.

Да управляват с необходимите мениджърски умения тематичните паркове в развлекателната индустрия.


Предварителни изисквания:
Студентите е необходимо да имат базис от знания по география на света.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Рибов,М, Стратегическият избор в туризма, Тракия М, 2003г.

Сулева, Д, Мениджмънт на аквапарковете, изд.Авангард Прима, София, 2004г.

Сулева, Д, Управленски модели на тематичните паркове в контекста на икономиката на преживяването, изд. Авангард Прима, 2000г.

Бгатов А.П., Бгатов Д.А. География тематических парков в Европе // Теория и практика международного туризма: сб. статей / под ред. А.Ю.Александровой. М.: изд. КНОРУС. 2003. С. 417-431.

Александрова А.Ю. Легендарные предприниматели в мировой индустрии туризма. Уолтер Элайас Дисней (5.12.1901-15.12,1966) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2008. № 7 .

Средства за оценяване:

тест- 50%

самостоятелна работа- 50%