MEIM104 Мениджмънт на игралната индустрия

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Хазартната дейност заема все по-нарастващо място в тематичния туризъм. Развитието и повишава отговорността от обучение на мениджъри по организация и управление на дейностите в това направление.

Основните акценти на учебното съдържание са:

– Природа и основни функции на играта;

– Особености на хазартната дейност и на нейната организация;

– Общи модели на хазартния бизнес;

– Методология за идентифициране, анализ и измерване на социалните изгоди от хазартната дейност;

– Функции на хазартната дейност;

– Българската хазартна дестинация;

– Нормативна уредба;

– Видове игрални съоръжения;

– Системи за управление и контрол на хазартните обекти;

Цели:

• Да се въведът обучаваните в същността, съдържанието, организацията и управлението на развлекателната и хазартна дейност.

• Да осмислят възможните прояви на:

– Корупция

– Лошо качество на дейностите

– Пристрастяване

. Да се запознаят с нормативната уредба регламентираща дейностите.

. Да познаван игралните съоражения.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Преподавател(и):

доц. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историята и същността на развлекателната и хазартна дейност;

• възможностите на хазартната дейност за нарастване ефективността на туризма;

• нормативната уредба на хазартната дейност;

• видовете игрални съоражения;

• хазартно туристическите дестинации в България.

2) могат:

• да организират хазартна дейност;

• да управляват хазартно стопанство;

• да разрешават конфликти, породени в евентоална корупционна среда;

• да осъществяват превантивна дейност за предотвратяване пристрастеността към хазарта;

• да участват в производството и изпитването на игрални съоражения


Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и умения:

• икономика ;

• управление на стопански процеси;

• икономика и управление в туризма;

• комукативни умения;

• стопанско право;

• технически умения;

• англииски език;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Бояджиев, Ц. Играта през средновековието. УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2005.

2. Георгиев, Г. Въпросителните в хазарта - исторически аспекти. Бюлетин. Министерство на финансите: Държавна комисия по хазарта, С., 2006, №11.

3. Георгиев Г., Туризмът-предизвикателства в условията на икономическа криза.НБУ.2011.

4. Георгиев, Г. Хазартната дейност – разочарования и прозрения, сп. Икономически алтернативи, 2007, №2.

5. Георгиев, Г. Хазартната дейност: природа, български измерения и социални проекции, 2009.

6. Закон за хазарта.

7. Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

8. Стойков, Л. Култура и медии. СУ”Св.Климент Охридски”, С., 2006.

9. Социални проблеми на бита и извънработното време. С., Наука и изкуство, 1975.

10. Томова Б., Хазартът и културата., Икономика, 2003, №3.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ казуси

ПРАКТИЧЕСКи казуси

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ