COMM604 Аудиовизия и мобилни технологии

Анотация:

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните характеристики на аудиовизуалното медийно съдържание, разпространявано през средствата за мобилни комуникации и потребявано на мобилни крайни устройства. Също така дисциплината цели да изгради професионални умения по създаване на медийно съдържание за платформи в мобилните комуникации, публикуването в тях на медийно съдържание, неговото последващо разпространение и управление в процеса на потребление.

За целта се разглеждат разпространени практики по създаването на медийно съдържание, технологиите за разпространение и платформите, по които потребителите достъпват аудиовизуално съдържание. Потреблението е поставено в по-широкия контекст на микса от медиикато цяло и на комуникационния процес като двустранна дейност по развитие на медийното съдържание.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

 Валери Маринов  д-р
доц. Владислав Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-механизмите на функциониране на мобилните комуникации за целите на медиите,

-основните изразни средства на аудиовизията в дигиталните платформи,

- контекста и общата медийна среда, в които се вписва мобилната аудиовизия.

2) могат да създават аудиовизуално медийно съдържание за разпространение през платформите на новите медии. Очаква се по време на курса студентите самостоятелно да създадат аудиовизуален материал с времетраене до 3 мин. за разпространение през мобилни платформи.

-Да управляват редакционно медийно съдържание от потребителя в процеса на потребление.

- Да направляват формирането на собствено съдържание от потребителя в процеса на потребление.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

КАНДИНСКИ, Василий. Точка и линия в равнината. София, ЛИК, 1995.

КАСТЕЛС, Мануел. Възходът на мрежовото общество. София, ЛИК, 2004.

МАРИНОВ, Руси. Мобилна интернет комуникация. НБУ, Департамент „Масови

комуникации“, годишник 2014. Достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom15/view_lesson.php?id=11

МЕЛТЕВ, Михаил. Визуалната композиция (в екранните комуникации). НБУ, Департамент „Масови комуникации“, годишник 2014. Достъпно на http://ebox.nbu.bg/mascom15/view_lesson.php?id=12

МИХАЙЛОВ, Владимир. Съмнения за медийната конвергенция//Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС/Алма комуникация. 2011, No11. Достъпно на [www.Media-journal.info]

МИХАЙЛОВ, Владимир. Умна телевизия? Боже опази! // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС/Алма комуникация. 2011, No11. Достъпно на [www.Media- journal.info]

МИХАЙЛОВ, Владимир. Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации. София, НБУ, 1998.

ПАВЛОВА, Илиана. Професия журналист: 21 век. Велико Търново, Фабер, 2016.

ПЕТКОВ, Стойко. Аудиовизията. София, Рой комюникейшънс, 2017.

ПЕШЕВА, Маргарита и др. Дигитални медии. Речник на основните понятия. Велико

Търново, Фабер, 2012.

ПЕШЕВА, Маргарита и др. Думите на медийния преход. Велико Търново, Фабер,

2010.

ФИДЛЪР, Роджър. Медиаморфоза. Кралица „Маб“, 2005.

МАРИНОВ, Валери. Там, където ме няма. Мобилна аудиовизия и медийно

съдържание. В: www.newmedia21.eu. Достъпно на: https://www.newmedia21.eu/proekti/tam-kadeto-me-nyama-mobilna-audioviziya-i-medijno- sadarzhanie/

МАРИНОВ, Валери. Мобилната телевизия. В: www.newmedia21.eu. Достъпно на: https://www.newmedia21.eu/proekti/mobilnata-televiziya/

MELTEV, Mihail. Public Media in Digital Age. In: Understanding Communications in the New Media Era, 2014.