COMM712 Организация на арт проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които проследяват в концептуален и практически план как се работи по арт проекти онлайн

Проблемни ракурси по темата…- 14 часа

Посещения на различни арт събития – 6 часа

Работа върху арт проект с различни казуси – 10 часа

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

какво представлява арт проект в различните сфери на изкуствата и спецификата в онлайн среда

2) могат:

Да кандидатстват и да участват в арт проекти
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да притежават обща култура в областта на изкуствата на бакалавърско ниво, както и познания за онлайн средата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997

2. Ландри, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997

3. Знеполски, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003

4. Дракър, П. „Мениджмънт на бъдещето”, Варна, 1997

5. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997

6. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003

7. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”

Средства за оценяване:

1. Представяне онлайн на едно от арт събитията, които ще посетим

2. Артпроект по групи