COMM502 Социалният интранет

Анотация:

Курсът запознава детайлно студентите с вътрешноорганизационните комуникации за постигане на общите комуникационни цели на организациите и технологичните възможности вътрешните комуникации да се провеждат посредством социални мрежи и Интренет системи.. Има за цел да предостави на студентите знания за това как да работят успешно с вътрешните публики и да изгради практически умения при дефиниране на вътрешни публики и работа с тях.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са спецификите на вътрешните комуникации и как да осъществяват тяхното планиране и програмиране в контекста на общите комуникационни цели на организациите.

• Как да работят със социалните медии, Интранет и други технологични възможности за ефикасни вътрешни комуникации

2) могат:

• Да планират стратегически комуникациите към вътрешните публики, да поставят комуникационни цели и задачи и да използват разнообразни онлайн тактики за постигането на заложените цели по отношение на вътрешните публики.


Предварителни изисквания:
Да познават основни принципи на ПР и комуникационните процеси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Организационни комуникации. Външни и вътрешни комуникации. Увод в темата на курса.
 2. Вътрешни публики. Миниатюрни, малки, средни, големи, гигантски организации.
 3. Глобализация, локализация и глокализация. България в ЕС и четирите основни свободи. Предпоставки за усложнение на вътрешните комуникации.
 4. Организационна структура. Мястото на комуникациите в организацията. Място на вътрешните комуникации в организацията. ПР и ЧР отдели, финансисти и юристи.
 5. Семинар: Директива 2002/14/ЕС за информиране и консултиране на служителите. Бяла книга на комуникациите. Европа 2020. Вътрешни комуникации в България. Изследвания, тенденции.
 6. Функции на вътрешните комуникации. Ролята на обратната връзка за цялата организация. Ролята на корпоративния сайт за вътрешните комуникации.
 7. Съдържателни аспекти на вътрешните комуникации. Комуникационни теории. Мотивация и работа в екип. Динамика на групите.
 8. Социалните мрежи и как общуването с външните публики се отразява на вътрешните.
 9. Нови високо-технологични инструменти (тактики). Работа с IT специалисти.
 10. Нови високо-технологични инструменти (тактики). Видео, livestreaming или лице в лице. Изкуствен интелект, големи данни, холограми и др.
 11. Социалните мрежи комуникации с вътрешните публики
 12. Интранет и вътрешните комуникации. Собствена социална мрежа.
 13. #hashtag
 14. Вътрешно-комуникационен план за социален Интранет на българска компания
 15. Вътрешно-комуникационен план за социален интранет на международна компания

Литература по темите:

1. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Danah m. Boyd, Nicole B. Ellison, Article first published online: 17 DEC 2007, Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 13, Issue 1, pages 210–230, October 2007

2. Smith, Lynn and Maunter, Pamela (2008), Effective Internal Communication (PR In Practice), Kogan Page

3. Broom, Glen M. Cutlip and Center's Effective Public Relations, Prentice Hall, 2009, ISBN-10: 0136029698

4. Thomas L. Harris. Value-Added Public Relations: the secret weapon of integrated marketing, ‪NTC Business Books, 1998

5. Котлър, Ф., Картаджая, Х. И Сетиаван, А. (2010), Маркетинг 3.0. От продуктите към клиентите към човешкия дух. Локус Пъблишинг, София

6. Clarke L. Caywood. The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated Communications. McGraw Hill Professional Book Group, 1997 http://www.duhoc-online.net/modfnet/Librarian/eBooks/Eco/Mic/Marketing/Summary/Summary%20-%20Public%20relations.pdf

7. Holtz, Shel (2004), Corporate conversations. A guide to crafting Effective and Appropriate Internal Communications. Amacom Publishing, New York

8. Smith, Lyn (2010), Effective Internal Communication, Kogan Page, London

9. Twenty-First Century Global Event Management(The Wiley Event Management Series) by Joe Goldblatt