COMM250 Стратегически комуникации и интерактивни технологии

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти магистърски програми и разглежда особеностите, елементите на високо-технологичните стратегически комуникации. Анализира се европейския и международен опит в тази сфера и как компонентите на информационното общество рефлектират върху комуникационното поведение на институциите и техните лидери.

Изучаване и сравнителен анализ на модерните медии и институции по формулиране и и използване на интерактивните технологии в стратегическите си планове.

прочети още
Дигитални комуникации

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р
доц. Владислав Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните стратегически концепции и принципи на стратегическите комуникации;

• Структурните елементи на стратегически планове и подходи за реализирането им в практиката.

• Стратегиите на ЕС и водещите европейски медии

2) могат:

• Да анализират комплексни комуникационни проблеми;

• Да подготвят и планират интерактвини Интернет стратегии на съвременните организации;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За основните комуникационни модели и базови знания по медии

• За медийната и комуникационна култура, мрежовата дейност

на европейските медии

• Да притежават основни умения за работа в интерактивна групаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Субект и обект теории на стратегическите комуникации
 2. ЕТАПИ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ
 3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ
 4. Стратегия в бизнеса: подходи към дефинирането. Характеристики на стратегията.
 5. Фактори, влияещи върху стратегическата позиция на фирмата.
 6. Основни параметри на стратегията. Стратегии измислени и непредвидени. Видове стратегии и техните основни характеристики. Фактори, формиращи стратегия.
 7. Анализ на медиатора.
 8. Ситуационен анализ на организацията.
 9. Оценка на адекватността на текущата стратегия.
 10. SWOT анализ.
 11. Стратегически анализ на разходите.
 12. Стратегически комуникации в брандинга. Проучване на целевата аудитория и нейните потребности, сегментиране.
 13. Анализ на казуси за прилагане на стратегически комуникации.
 14. Понятието публична сфера, публична комуникация.
 15. Структурата на стратегическия план и организацията на стратегическото планиране.

Литература по темите:

Интерактивни комуникации-стратегии и знание, НБУ,2011, Научен електронен архив.

Стратегически комуникации и управление на знанието, електронна книга, НБУ,2009г.

Маринов Руси. Стратегически комуникационен мениджмънт, изд.Сиела, 2005г.

Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004г.

Годишник на Департамент “Масови комуникации, НБУ, 2005-2009г.

Питър Дракър, Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, 1997г.

Самюел Хънтингтън, Сблъсък на цивилизациите. Изд. Обсидиан, 1999г.

Мануел Кастелс, Информационната епоха ,С, 2005г.

Лисабонска стратегия на ЕС за управление на знанието.2003г.

Попер, Карл. Логика и рост научного знания. Москва “Прогресс” 1993.

Ховстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума. Изд.”Класика и стил”, София 2001.

Уолтър Липман, Обществено мнение, София, 2003г.

Boveе, Courtland. Thill, Jonh V. Busines communication today. 1986 by Rаndom House. New york.

Brent, Ruben D. Communication and human behavior. Nev York 1988. Macmiilan Publishing Company.

Manuel Castells. British journal of sociology. Vol.51, Issue1.

Reader in public opinion and Communication. Ed. Bernard Berelson, Moriss Janowitz

The Free Press 1966.

Jonah Berger. Contagious: Why Things Catch On

Michael E. Porter (Contributor), James C. Collins (Creator), Jerry I. Porras (Creator) HBR's 10 Must Reads on Strategy

Jay B. Barney, William S. Hesterly Strategic Management And Competitive Advantage Concepts

Laurie J. Wilson, OGDEN JOSEPH Strategic Communications Planning for Effective Public Relations and Marketing

John P. Kotter Leading Change

Susanne Dahlman, Mats Heide Strategic Internal Communication: A Practitioner’s Guide to Implementing Cutting-Edge Methods for Improved Workplace Culture

Средства за оценяване:

Тест-1;

Упражнения-2;

проект-1;