MUSM170 Актьорско майсторство I част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства актьорски умения в областта на музикално-сценичните жанрове (опера, оперета, мюзикъл). По време на лекционно-репетиционния процес с режисьор, чрез самостоятелна допълнителна подготовка и в съчетание с курсове "Класическо пеене", "Пеене с диригент" и "Индивидуална корепетиция", студентът следва да подготви минимум една от три роли. При наличие на подходящ ансамбъл да участва в съвместен курс. Постановка с цел публично представяне на спектакъл.

Акцент се поставя на разработването и изграждането на музикално-сценичния образ. Курсът обхваща лекции и упржнения подготвящи студента за самостоятелна работа върху дадена роля. Изработва се конкретен музикален материал - речитатив, ария, малък ансамбъл, част от музикално-драматургично действие.

Създаване на умения за изграждане на сценичен образ.

прочети още
Поп и джаз музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти имат музикално-сценична и практическа подготовка на една и повече ролил: солови и ансамблови сцени, анализ на образ и развитие на ролевите взаимоотношения, актьорски техники (характерност и причинно-следствено поведение), умения за изграждане на вътрешен конфликт, наблюдение и самонаблюдение. Развитие на умения за сравнително наблюдение и анализ на различни интерпретации. Развитие на методология за самостоятелна подготовка на музикално-сценичен образ и практическо представяне.


Предварителни изисквания:
Вокална техника, владеене на основна актьорска техника (психофизика, вокално-сценичен образ), основна музикално-теоретична и практическа подготовка, интерпретационно-стилова обща култура, чуждоезикови фонетични умения, дикционна артикулация, клавирни умения, умения за ансамблово музициране, основни познания в областта на музикално-драматургичния анализ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с произведението.
 2. Музикално-сценичен анализ. Анализ на образа и взаимоотношенията.
 3. Музикален анализ и музикално разчитане на вокалната партия.
 4. Разучаване на партията и буквален превод на текста (при чуждоезиков оригинал).
 5. Осмисляне на образа и анализ на взаимоотношенията. Импровизации по зададени сценични ситуации.
 6. Работа с партньори.
 7. Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.
 8. Публично представяне, видеозапис.
 9. Сравнителен анализ и интерпретации.
 10. Наблюдение върху собствената интерпретация.
 11. Дискусия с режисьор, диригент, партньори, зрители - анализ на гледни точки. Интенция и аперцепция (намерение и резултат при публично възприятие).
 12. Интерпретация, създаване и поддържане на актуална рутинност.

Литература по темите:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana Universit

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Практически изпит