MUSM149 Постановъчна работа

Анотация:

• Да запознае студентите с основите на постановъчната работа.

• Изучаване на основните принципи на постановъчната работа и режисура, пречупени през българската фолклорна традиция и душевност.

• Да подготви студентите за възприемане спецификата на българското фолклорно изкуство и пресъздавайки го творчески в съвременността да запазят красотата на типично българските образци.

• Връзката между постановка и режисура.

• Работата на хореографа – режисьор.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р
 Мария Каралеева  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите да познават основните положения в постановъчната работа;

• Да познават опита на различни български хореографи в областта на постановката на танца;

• Да могат да поставят камерни и други типове танци;

• Да познават спецификата на фолклорната режисьорската работа

• Основните компоненнти при режисирането на фолклорни танцови и други спектакли

2) могат:

• да изграждат действените форми във фолклорната хореография.

• да режисират различни фолклорни спектакли;


Предварителни изисквания:
Да са изучавали танци и импровизация.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни положения в постановъчната работа. Теоретични основи на композицията.
 2. Конструкция, структура и композиция.
 3. Художествена форма и композиция.
 4. Композиция на танца. Художествена форма и композиция.
 5. Особености на танцовата постановка.
 6. Запознаване с типовете танци – дивертисмент, сюита и др.
 7. Примери от работата на български и световни хореографи.
 8. Постановката като комплекс от задачи и решения.
 9. Камерен танц.
 10. Постановка на базата на Пайдушко хоро. Разработка на камерен танц на базата на Копаница.
 11. Постановъчна работа в групата по предварително зададени задания на студентите.
 12. Елементи на сцената. Ляво и дясно. Ролята на изпълнителите.
 13. Пространствено разположение на участници. Движенията на танцьорите като средство на композицията.
 14. Хореографията като език и текст. Изобразителни и изразителни средства.
 15. Времето и пространството като композиционни фактори. Композиционни закономерности.

Литература по темите:

1. Дженев, К. Кинетография, Наука и изкуство. С. 1979.

2. Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

3. Дженев, К., К. Харалампиев. Теория за строежа на движенията в българската народна хореография, Наука и изкуство, С., 1965.

4. Въгларов, С. Български народни хора, Медицина и визкултура. С., 1967.

5. Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

6. Петров, Кр. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, Народна просвета, С., 1986.

7. Петров, Кр. Български народна хореография от Североизточна България - Добруджа, Просвета, С., 1993.

8. Джуджев, С. Българска народна хореография, издателство на МНП, С., 1945.

9. Кацаров, Р. Български танцов фолклор, Просвета, С., 1955.

10. Дженев, К., К. Харалампиев. Универсален танцопис, Наука и изкуство. С., 1971.

11. Янакиев, Йо. Български танцов екзерсис, УИ “Неофит Рилски”. Б., 2000.