MUSM506 Художествено оформление на костюмите и сценичното пространство

Анотация:

Курсът се състои от цикъл лекции и упражнения. Цел на курса е да запознае студента с основните изисквания за работата с художник – сценограф и костюмограф при

В процеса на своето обучение изграждането на проекти за сценична реализация на представлението.студентите ще имат възможността да се запознаят с еволюцията на костюма през различните епохи. Ще се докоснат до образци на текстилното, бижутерийното и архитектурното изкуство.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни изисквания за работа с художник – сценограф и костюмограф

• Ще познават основните типове костюми и техните времеви характерситики;

• Ще познават добре символиката и семантиката на костюма от древността до наши дни.

2) могат:

• Да работят в екип по създаването на проект за сценична реализация

• Ще могат да използват получените знания в своята работа.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Зараждане и развитие на костюма.
 2. Традиционните костюми в Древен Египет. Бижута, перуки и допълнителни аксесоари към облеклото.
 3. Традиционните костюми в Древен Изток. Персия, Индия.
 4. Традиционните костюми в Древна Гърция и Древен Рим.
 5. Традиционните костюми през Средновековието
 6. Традиционните костюми през Рененсанса
 7. Традиционните костюми през Барока
 8. Традиционните костюми през Класическия период.
 9. Традиционните костюми от 19 в. до наши дни.
 10. Фолклорният костюм и сценичната интерпретация
 11. Семиотика на костюма
 12. Идейна изразителност на мизансцена. Особенности на мизансцена като форма.
 13. Закономерности и условия за изразяване на мизансценна разработка. Мизансценна композиция
 14. Сценично пространство – семиотика и атмосфера. Реквизит и приспособления – функции и стил

Литература по темите:

• Беров Тодор, „Семиотика на изкуството“, Изд. „Зограф“, Варна,2000

• ВАКАРЕЛСКИ, Хр., Д. Иванов. Български народни носии сега и в миналото. С., 1943, 174 с., 153 рис., 12 табл., 2 к.

• ВЕЛЕВА, М., Български народни носии. С., 1956. 96 с.

• ВЕЛЕВА, М., Н. Тузсузова, В. Наследникова. Български народни носии и шевици. С., 1950, 32 с., 60 табл. Цв. Рис., 20 цветни фототабл.

• ДАМЯНОВ, Н. Родопски народни носии1972. 3 л., 10 фотосн. В папка

• НАСЛЕДНИКОВА, В., История на българския костюм. С., 1970. 147 с., 32 с. ил.; 2 изд. 1974, 147 с. с ил.

• РАЙЧЕВСКИ, С. Прическата на прабългарите. Аспарухова среда в Родопите. – Род, 1978, № 11, 9 – 11.

• ШАРЕНКОВ, В. Българска женска носия от XVII век. – ИНЕМ, 7, 1927, 27 – 34.

• ДЕТЕВ, П. Изработване на сукмана в Старозагорско. – БН, 1, 1942, № 2, 19 – 24.

• КОЛЕВА, Е. Традиционни тъкани за облекло на населението от Пловдивския край. – ИМЮБ, 2, 1976, 179 – 194.

• АРНАУДОВА, А. Характеристика на народното облекло в Пазарджишки окръг. – В: : І Конгр. БИД. София, 1970. Т. 2. С., 1972, 253 – 262.

• АРАНАУДОВ, М. Названия на българската народна носия. – ПП, 11, 1937 – 1938, 149 – 153.

• БАДЖОВ, С., Български носии от Солунско (картини). – В: Сб. Солун. С., 1934, 395 – 396.

• БОЯДЖИЕВ, Т., Диалектни названия на някои части на облеклото. Названия на престилката в българския език. – ЕЛ, 1967, № 6, 69 – 75.

• ВАКАРЕЛСКИ, Х. Мъжкото облекло на българите в Тракия. – СбНУНК, 50, 1963, 41 – 85.

• ВАКАРЕЛСКИ, Х. Носии в Родопите. – Род, 1971, 9 – 10, 48 – 49.

• ВАКАРЕЛСКИ, Х. Тръбската носия. – В: Трънки край, С., 1940, 242 – 248.

• ВЕЛЕВ, Д. Орнаментална украса у някои народни престилки. – ХС, 1968, № 12, 11 – 18.

• ВЕЛЕВ, С. Снаряжението на родопския овчар отпреди 40 – 50 г. – РП, 4, 1933, № 2, 99 – 101.

• ВЕЛЕВА, М. Българската народна носия в Източните Родопи. – В: Народн. и бит. общн. родоп. Българи. С., 1969, 57 – 119.

• ВЕЛЕВА, М. Разложка носия. – БН, 1, 1942, № 2, 8 – 18.

• ГЕРДЖИКОВ, С. Среднородопски носии. – Род, 1967, № 12, 14 – 15, с. 28.

• ДЕТЕВ, Й. женската носия в Старозагорски окръг. – ИНЕМ, 12, 1936, 125 – 129.

• ДИМИТРОВ, Д. Български народни носии (във връзка с танците). – Спек, 1, 1947, № 1, 15 – 24; № 2, 78 – 87.

• ДОБРЕВА, Н. Народни носии в с. Садово, Пловдивско. – ГНЕМ-П, 2, 1974, 63 – 97.

• ИВАНОВ, Г. Кокетност в носията на чирпанки. – БС, 19, 1912, № 4, 236 – 238.

• ИВАНОВА, П. за родопската носия в домашна обстановка. – Рд, 14, 1935, № 1.

• КОСТОВ, С. Л. Радомирска носия, ИНЕМ, 12, 1936, 33 – 44.

• КОСТОВ, С. Л. Софийска носия, ИНЕМ, 7, 1927, 14 – 26.

• КОСТОВ, С. Л. Трънска носия. – ИНЕМ, 8 – 9, 1928 – 1929, 135 – 148.

• КРЪСТЕВА, Г. Женското народно облекло в Кюстендилско. – В: Кюстендил и Кюстендилско. С., 1973, 201 – 217.

• КРЪСТЕВА – НОЖАРОВА, Г. Българската народна носия в западните Родопи. – В: Народн. и бит. общн. родоп. българи. С., 1969, 119 – 150.

• МАРИНОВ, П. Невестинско облекло преди 100 години. – Р, 13, 1934, № 1, с. 1, с. 4.

• МИЛЕТИЧ, Л. Женската носия в Галичник (Дебърско). – МкП, 2, 1926, № 2, 103 – 105.

• НИКОЛЧОВСКА, М. Типове българско народно женско облекло в Кърджалийски окръг. – ИМЮБ, 3, 1977, 175 – 187.

• САРАФОВ, М. Родопската носия. – Род, 1978, № 9, 18 – 22.

• ВЕЛЕВА, М. Котленската носия от началото на XX век. Ч. 1. – ИЕИМ, 1, 1953, 9-62, 19 л. ил., 1 к.

• МИХАЙЛОВА, Г. Възникаване на възрожденското женско облекло в панагюрище и панагюрско. – ИЕИМ, 10, 1967, 77 – 127.

• МИХАЙЛОВА, Г. Формиране ан градското възрожденско облекло в района на същинска Средна гора. – В: Етногенезис и култ. насл. бълг. народ. С., 1971, 80 – 85.

• АВС на етнологията. Т.1. СУ "Св.Кл.Охридски", Сьст.И.Георгаева.1992.

• АВС на етнологията. Т.2. СУ "Св.Кл.Охридски", Съст.И.Георгиева. 1999.

• Детският фолклор и фолклорната култура. - БФ, 1992, кн.4, 30-40. Ботушаров, Л.

• • Коммиссаржевский, Федор, История на костюма, Минкс, 2001

• Димитрова-Попоска, Пенка, История на костюма и орнамента, С., 2003

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва:

представяне на проект/ презентация;

представяне на курсова работа;

участие в семинарите по време на семестъра.