MUSM502 Хореографска танцова композиция - I част

Анотация:

Курсът е въведение в принципите и методите на съвременната хореографска танцова композиция. Чрез комбинация от теоретични занимания и практическото им прилагане ще се постигнат основните цели на курса:

• Запознаване с естетиката на модерния и фолклорния танц.

• Въведение в основните принципи и понятия в съвременната танцова композиция.

• Възпитаване на аналитични възможности при разглеждане взаимодействието между различните естетически и технически особености на хореографската танцова композиция.

• Развиване на индивидуалния потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните умения.

• Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да изградят свой собствен подход за използване на движенията, и развитието им във времето и пространството.

• Изграждане на свободен индивидуален изследователски процес.

• Провокиране търсенето на собствен индивидуален подход и принципи и прилагането им в създаването на танцови композиции и хореографски миниатюри

• Развиване на индивидуален подход към анализа на движението.

• Курсът цели да изгради собствен подход в творчески изследвания по конкретни проблеми върху синтеза на танцовите и театрални методи и средства.

• Разширяване на изразните средства в областта на танцова композиция свързани с личностните предпочитания, мисли и идеи на студентите .

• Оформяне на индивидуален почерк и професионален критерии.

• Да изгради у студентите добър рефлекс за справяне с практическите задачи и умения да изявят собствените движенчески мисли.

• Добра комуникация и работа в екип.

• От огромно значение е активността на студентите, постоянство и целенасоченост.Оценката им се формира от цялостното, пълноценно участие във всички часове от семестъра.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните понятия, методи и спецификата на танцовата композиция

- основните етапи и творчески подходи при изграждането на кратки танцови композиции и хореграфски миниатюри

- основните подходи за създаване танцови произведения

- как стила на дадено танцово произведение влияе върху неговото структуриране и композиция – формат

- основните закони за анализиране на движението като основно изразно средство в хореографията

2) могат:

- да анализират танцовата форма

- свободно да боравят и разбират основната терминология на хореографската композиция

- използват основните методи на танцовата композиция в изграждането на кратки танцови форми

- да създават танцови мотиви и фрази


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Завършено професионално образование по танц

• Хармонична визия и добра двигателна култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение Танцова композиция. Танцът и танцовата композиция Танцът като изкуство.
  2. Същност на композиция Изграждащи елементи Методи за изграждане на композицията Същност на танцовата композиция
  3. Съдържание на материала - движение и значение Движението - основен език на танца Анализ на танцовия език (движението) Избор на съдържание
  4. Обикновенно движение като елемент на танцовата композиция Проучване на богатството и разнообразието от движения Движение и значение
  5. Методи в танцовата композиция - основни етапи Творчески стимули за създаване на хореография
  6. Видове и жанрове танц
  7. Похвати за превръщането на буклалистичните движения в абстрактен танцов материал
  8. Импровизацията - основен метод за създаване на танцов материал
  9. Стилът в танцовата композиция Същност на термина “стил”
  10. Фактори опрделящи танцовия стил. Как да стилизираме танца

Литература по темите:

XX Century Actor's Training" - Alison Hodge

• "A Dictionary of Theatre Anthroplogy" - Eugenio Barba, Nikola Savarese

1. Dance Composition: A Practical Guide To Creative Successs In Dance Making – автор: Джаклин М. Смит – Отард

2. Action Theater: The Improvisation of Presence – Автор: Рут Запора

3. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

4. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

5. Contact Improvisation: An Introduction to a Vizualizng Dance Form – автор: Шерил Палант

6. Time And The Dancing Image – Автор: Дебора Джоуит

7. Wisdom Of The Body Moving: An Introduction To Body-Mind Centering - Автор: Линда Хартлей

8. Dynamic Alignment Through Imagery- Автор: Ерик Франклин

9. Dance Imagery For Technique And Performance - Автор: Ерик Франклин

10. The Twentieth-Century Performance Reader – Автор: Майкъл Хъксли и Ноел Уитс

11. The Muscle Book – Автор: Пол Блейки

12. Анатомечен атлас – несависимо от автора и изданието

13. Анатоми я и физиология на човека – могат да бъдат ползувани всички видове учебници

14. The Knowing Body: The Artist as Storyteller in Contemporary Performance – Автор: Луиз Стейнман

15. Dance Europe- периодично издание

16. Ballet/Tanz- - периодично издание

17. Абрашев, Г. Композиция на танца

Средства за оценяване:

процентно присъствие и оценяване на отделни етапи