MUSM282 История на съвременната музика I част

Анотация:

• Курсът проследява процеси в музиката през първата половина на ХХ век и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура, вкл. и българската Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в много практически области на музикалното изкуство – музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.

• Целта на обучението е да се направи исторически обзор и анализ на музикалните стилове в музиката ХХ век до наши дни и творчеството на техните най-ярки представители. Курсът цели да насочи студентите и към активно разбиране на музиката чрез слушане и анализ на различни музикални творби. Съвременният музикалнонаучен и общокултурен мироглед изисква базирането и съчетаването в дисциплината на основни понятия от областта на както на музикалната теория, музикалния анализ, хармония, полифония, оркестрация, музикалната естетика и др., така и на сферата на изкуството и хуманитаристиката въобще.

• • Курсът изисква активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите, които в тематичния план са означени със знак ©.

• • Формиране на оценката – комплексно: активност по време на семинарите; резултат от тест, проведен през семестъра; реферат, изпитен резултат.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• музикални стилове и представители в музиката на ХХ век, вкл. за българската музики

• автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музиката на ХХ-ХХI век

• да формулират основните стилови и жанрови направления

• да характеризират музикални школи, стилове и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикално-терминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Бакалавърска степен.

• Студентите да имат знания по обща история на музиката

• Курсът може да бъде посещаван от всички студенти магистри, които имат интереси в областта на музикалната историяФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ХХ век в музикалната история. Преосмисляне на музикалноизразните параметри като стилистични и музикалнотехнологични категории.
 2. Веризъм в операта – същност, представители. Пучини – особености на творческата еволюция. Операта на ХХ век
 3. Руската музика от последните десетилетия на ХІХ и първата половина на ХХ век. Сергей Прокофиев. Сергей Рахманинов. Александър Скрябин.
 4. Немският постромантизъм. Густав Малер, Рихард Щраус. Макс Регер.
 5. Френският музикален импресионизъм. Клод Дебюси. Морис Равел.
 6. Екпресионизъм. Нововиенска школа. Арнолд Шьонберг – пътят до додекафонията, теоретична и педагогическа дейност.
 7. Албан Берг – експресионистичният музикален театър.
 8. Антон Веберн – новаторство, особености на музикалната форма. Додекафония, серийност, сериализъм.
 9. Игор Стравински – периодизация на творчеството. "Руски период".
 10. Игор Стравински - Неокласицизъм.
 11. Фолклор и композиторско творчество. Бела Барток.
 12. Немската музика в търсене на нови пътища. Паул Хиндемит – експресионистични и неокласицистични тенденции. Карл Орф, Курт Вайл
 13. Френската музика след Първата световна война. “Шесторката”. Артур Онегер – ораториално и симфонично творчество. “Млада Франция”.
 14. Оливие Месиан.
 15. Дмитрий Шостакович. Насоки в симфонизма на ХХ век.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

• Официални интернет сайтове на композитори (с библиография).

• Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. С., СБК, 2003. www.ubc-bg.com

• Официалната страницата на ISCM http://www.iscm.org/index.php

• Япова, Н. Музиката от началото на ХХ век. Опит върху историческия смисъл. С., Просвета, 2004.

• Материали в Moodle и библиография по конкретните теми

Средства за оценяване:

Устен изпит

Реферат

Курсова работа/проект