ARCM151 Упражнение: Изобразителни средства

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните изобразителни средства в архитектурата. Студентите научават как се изобразяват план, разрез, фасада, перспектива; как да изобразяват графично сложни обеми със съответните перспективни изменения, околна среда в план и изглед, научават основните човешки размери свързани с проектирането; как се изобразява стена, прозорец, плоча, покрив, стълба.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След края на курса студентите могат да изобразяват графично елементарни архитектурни обекти. Познават елементите на архитектурния чертеж и могат да четат планове, разрези и фасади. Могат да изобразяват в перспектива малки архитектурни форми.


Предварителни изисквания:
Познаване на основните геометрични форми и обеми и умения за ортогоналното им и перспективно изобразяване. Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• проф. арх. Иван Попов, “Въведение в архтектурното проектиране” София 1973 г.

• Rudolph Arnheim 1977: The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 9780520035515.

• Нойферт Ернст, (2008), Архитектурно проектиране, издателство Софтпрес

• Jan Antal, Ladislav Kusnir, Ivan Slamenm Blazena Havrankova, Abstrakcia a kreslenie architektonickeho priestoru, ALFA Bratislava,1973

• арх. Верка Казакова, Елементи на архитектурната графика, Техника, София 1974

• Jones, Will Making Marks: Architects' Sketchbooks?The Creative Process, Thames & Hudson 2019

• Allan, Edward, How buildings work, Oxford University Press, 2005

• арх. Тодор Данов "Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива" София 1977 г.

• Проф. арх. Чавдар Ангелов, Сградостроителство, Техника, 1999 г.