ARCM144 Архитектурна типология

Анотация:

Курсът има за цел да ориентира младите първокурсници с обхвата на образованието им по архитектура. Студентите се запознават, както с понятието – архитектура в най-общ план, така и с даденостите и особеностите на архитектурната среда. Смисълът на занятията е курсистите да придобият идея за ролята на архитекта и отговорността му по отношение на жизнения комфорт, така че специалното отношение към работата им да бъде заложено от началния стадий на формирането им като професионалисти. В края на курса се очаква студентите да бъдат запознати и ориентирани в общоприетата типология в архитектурата и да разпознават и оценяват в най-общ смисъл архитектурните елементи на жизнената среда.

Курсът предлага и практически занимания по разглежданите теми под формата на проучване и онагледяване на характерни примери по избор на всеки студент - с абстрактно макетиране, скициране или друг метод.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какъв е обхватът на обучението в специалност архитектура, който им предстои

• Запознати са отговорностите и удовлетворението от професията

2) могат:

• Могат да се ориентират в архитектурна среда

• Могат да възпроизведат даден архитектурен образ в най-общ вид

• Могат да разпознават „добрата“ архитектура от субективната позиция на бъдещи архитекти /първокурсници по архитектура/
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Обхват на архитектурното образование. Взаимобвързаност с други дисциплини
 2. Архитектурата – пространствена организация на човешките дейности
 3. Трите страни на архитектурата – функция, конструкция, естетика (полза, здравина и красота)
 4. Йерархични равнища в пространственото планиране
 5. Архитектурна типология. Връзка между предназначение (функция) и архитектурен образ (пространствената структура, подслоняващо функцията)
 6. Понятие и елементи на архитектурната среда. Отговорностите на архитекта като основен създател на жизнения комфорт
 7. Взаимовръзки в архитектурната професия. Отношение и отговорности в проектантската работа
 8. Съвременни примери за жилищни сгради и ансамбли
 9. Съвременни примери за обществени сгради и ансамбли
 10. Съвременни примери за индустриални сгради и ансамбли
 11. Съвременни примери за смесени сгради и ансамбли
 12. Преговор и обсъждане с преглед на темите по курса
 13. Дискусия и практическа разработка на задача свързана с архитектурна среда
 14. Дискусия и практическа разработка на зададена тема от курса
 15. Дискусия и практическа разработка на зададена тема от курса

Литература по темите:

Г. Павлов: „Основи на архитектурата, градоустройството и проектиране на сгради“, изд. ВИНС "Д. Благоев", 1973г

Лорейн Феърли: „Основи на архитектурата“, изд. „АрхЛибри“, 2010г.

“Contemporary Corporate Architecture”, publisherd by daab gmbh, 2009.

“Architecture now! 4” published by Taschen gmbh, 2010.

“Architecture now! 5” published by Taschen gmbh, 2007.

Alex Sanchez Vidiella: “Sourcebook of Contemporary Architecture”, published by Harper Design, 2007.

Will Pryce: “Big Shed” published by Thames & Hudson, 2007.

Jan Cejka: Tendenzen zeitgenössischer Architektur, 1993, Kohlhammer GmbH. Превод на български език: арх. Вихрен Бакърджиев, 2003, изд. АрхЛИБРИ, 2003.

Chris van Uffelen: Factory design, Braun Publishing AG, 2009.

Catherine Slessor, съставител: CA contemporary architecture, 2003, The Imaging Publishing Group Pty Ltd, published in Australia.

http://www.archdaily.com/

https://www.dezeen.com/architecture/

https://architizer.com/

https://www.designboom.com/architecture/