VIPM166 Илюстриране - пластични форми

Анотация:

Разкрива възможностите на скулптурата в качеството и на творческо овладяване на пространството.Да запознае студентите с основни образци на скулптурата в световното културно наследство на човечеството.Ролята и мястото на графичния изказ в скулптурната форма.Графичния проект основа за пластична разработка.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Да познават основни световни образци в скулптурата.Да владеят основните изразни средства на скулптурата с цел пластична реализация на графичен проект.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат записан курса."Илюстриране -пластични форми"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.История на изкуството.-избор на автор

2."Точка и линия в равнината" -В.Кандински изд.Изкуство-1995г.

3."Тектониката като теория на формата и формообразуването.

изд."Марин Дринов -2000г.

4..В. Шеди. “Скулптурно майсторство”изд"Български художник"-1977г;

5.. Базазянц. “Художник, пространство, среда”;изд"Изкуство"-1985г

6.Н. Полякова. “Скулптура и пространство”;изд"Изкуство"-1985г

7.М. Шимон. “Как разбирам скулптурата”; изд"Български художник"1988г

8..Албуми свързани с тематичния план

Средства за оценяване:

Конферанс

Практична разработка