DEVM208 Психологически методи за изследване на деца

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи на психологическите изследователски методи с акцент върху концептуализацията, дизайна, и планирането на изследвания на деца. Представени са експериментални и корелационни дизайни, включително лонгитюдни и срезови подходи. Обсъждат се теми, свързани всички стъпки в планирането, провеждането, анализа и комуникация на получените данни, както и спецификата на етиката при изследването на деца, за да може да се създаде валидно и надеждно изследване.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р
ас. Маргарита Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият следните знания и умения:

Знания:

• Ще притежават знания за различните видове психологически методи за изследване на деца;

• Ще притежават знания за етичните въпроси при изследването на деца.

Умения:

• Ще могат да боравят с литература, засягаща горепосочената тематика;

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с изследването на деца;

• Ще имат умения да направят дизайн и да осъществят изследване с деца;

• Ще могат да коментират резултатите от направените от тях експерименти.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в изследователските методи на развитието
 2. Практика – как да търсим, четем и описваме емпирични статии и как да пишем изследователски доклад
 3. Теория и дизайн
 4. Видове изследователски дизайни. Методи на събиране на данни – данни от самото дете, от родители и учители
 5. Наблюдение и описание. Корелационни изследвания
 6. Лабораторни експерименти. Дистанционно и онлайн събиране на данни
 7. Необходими умения при изследването на деца
 8. Етични съображения
 9. Изследване на промяната във времето – срезови дизайни
 10. Изследване на промяната във времето – лонгитюдни дизайни
 11. Качествени методи за изследване. Интервюта. Изследване на случай.
 12. Други методи (презентации на студенти)
 13. Комуникиране на резултати от изследвания за различни аудитории (Science communication)
 14. Презентации на финалния проект
 15. Презентации на финалния проект

Литература по темите:

American Psychological Association (Ed.). (2020). Publication manual of the American psychological association (Seventh edition). American Psychological Association.

Baltes, P. B., Reese, H. W., & Nesselroade, J. R. (1977). Life-span Developmental Psychology (1st ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. https://doi.org/10.4324/9781315799704

Concato, J., Shah, N., & Horwitz, R. I. (2000). Randomized, Controlled Trials, Observational Studies, and the Hierarchy of Research Designs. New England Journal of Medicine, 342(25), 1887–1892. https://doi.org/10.1056/NEJM200006223422507

Cozby, P. C., & Bates, S. (2015). Methods in behavioral research (Twelfth edition). McGraw-Hill Education.

Dyer, C. (1995). Beginning Research in Psychology: A Practical Guide to Research Methods and Statistics. Wiley. https://books.google.bg/books?id=B90u2NXiM-MC

Edwards, M. C., & Wirth, R. J. (2009). Measurement and the Study of Change. Research in Human Development, 6(2–3), 74–96. https://doi.org/10.1080/15427600902911163

Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger, H. L., & Elmes, D. G. (1985). Research methods in psychology (Second). West Pub. Co.

Fiske, S. T. (2009). Institutional Review Boards: From Bane to Benefit. Perspectives on Psychological Science, 4(1), 30–31. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01085.x

Kappel, K., & Holmen, S. J. (2019). Why Science Communication, and Does It Work? A Taxonomy of Science Communication Aims and a Survey of the Empirical Evidence. Frontiers in Communication, 4, 55. https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00055

Korkman, M., Kemp, S. L., & Kirk, U. (2001). Effects of Age on Neurocognitive Measures of Children Ages 5 to 12: A Cross-Sectional Study on 800 Children From the United States. Developmental Neuropsychology, 20(1), 331–354. https://doi.org/10.1207/S15326942DN2001_2

Marczyk, G. R., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. John Wiley & Sons.

Mistry, R. S., White, E. S., Chow, K. A., Griffin, K. M., & Nenadal, L. (2016). A Mixed Methods Approach to Equity and Justice Research. In Advances in Child Development and Behavior (Vol. 50, pp. 209–236). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.acdb.2015.11.003

Morrison, F. J., Smith, L., & Dow-Ehrensberger, M. (1995). Education and cognitive development: A natural experiment. Developmental Psychology, 31(5), 789–799. https://doi.org/10.1037/0012-1649.31.5.789

Ostrov, J. M., & Hart, E. J. (2013). Observational Methods. In T. D. Little (Ed.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology: Vol. 1: Foundations. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934874.013.0015

Rae, W. A., & Sullivan, J. R. (2003). Ethical Considerations in Clinical Psychology Research. In M. C. Roberts & S. S. Ilardy (Eds.), Handbook of Research Methods in Clinical Psychology. Blackwell Publishing.

Seltman, H. J. (2018). Experimental Design and Analysis. http://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/Book.pdf

Slater, M. H., Scholfield, E. R., & Moore, J. C. (2021). Reporting on Science as an Ongoing Process (or Not). Frontiers in Communication, 5, 535474. https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.535474

Tsuji, S., Amso, D., Cusack, R., Kirkham, N., & Oakes, L. M. (2022). Editorial: Empirical Research at a Distance: New Methods for Developmental Science. Frontiers in Psychology, 13, 938995. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.938995

Vallotton, C. D., Torquati, J., Ispa, J., Chazan-Cohen, R., Henk, J., Fusaro, M., Peterson, C. A., Roggman, L. A., Stacks, A. M., Cook, G., & Brophy-Herb, H. (2016). Attachment Predicts College Students’ Knowledge, Attitudes, and Skills for Working With Infants, Toddlers, and Families. Early Education and Development, 27(2), 275–302. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1087778

Wang, L. L., Watts, A. S., Anderson, R. A., & Little, T. D. (2013). Common fallacies in quantitative research methodology. In T. D. Little (Ed.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods: Vol. 2: Statistical Analysis (pp. 718–758). Oxford University Press.

Бърк, Л. Е. (2012). Изследване на развитието през жизнения цикъл. Дилок.

Кентауиц, Б. Х., Родигър ІІІ, Х. Л., & Елмс, Д. Дж. (2011). Експериментална психология (Девето издание). Изток-Запад.

Средства за оценяване:

Курсов проект - 100%

Проектът е разделен на части, които студентите разработват в рамките на целия семестър