MALM228 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – II част

Анотация:

Проектът цели да осигури допълнителни познания в областта на теорията на образованието

и в частност в чуждоезиковото обучение, необходими за развиване на професионалната

компетентност на студентите, подготвящи се за учители по чужд език.

В процеса на работа по проекта студентите се запознават в дълбочина с документацита описваща компетентностния поход и различните му аспекти в обучението по чужд език.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Десислава Дуриданова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят:

- предизвикателствата пред образованието на 21. век, изискващо преминаване от обучение към учене, от знания към умения, от предметно-ориентирани към компетентностно-ориентирани подходи,

- ключовите компетентности, които съвременната личност трябва да овладее, за се впише адекватно в съвременното общество;

- основните теоретични аспекти на компетентностния подход в образованието и неговата проекция в теориите и концепциите за езикоусвояването и подготовката на педагогическите специалисти (в европейски и в национален план).

2) могат:

- да изследват образователните процеси и да описват и анализират резултатите от приложението на компетентностно-ориентираните подходи в учебния процес;

- анализират учебна документация

- анализират учебни материали по зададени критерии

- да контролират и управляват успешно своето собствено израстване като педагози, да усъвършенстват собствената си професионална компетентност.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по поне един чужд език на ниво C1 (и по-високо) от Европейската езикова рамка;

• записан / завършен курс Увод в методиката на ЧЕО или Методика на ЧЕО и АВИТО и Хоспитиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Компетентностите в Общата европейска езикова рамка
  2. Компетентностите в Общата европейска езикова рамка и Държавните документи за учебно съдържание (ДОС в Наредбите за ООП и ПП, Учебните програми).
  3. Държавен образователен стандарт и примерни задачи към УИП.
  4. Умения и езикови нива в един учебен комплект.

Литература по темите:

Основна

• Андреев, Марин. Процесът на обучението – дидактика. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1996.

• Андреев, Марин. Интегративни тенденции в обучението. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1986.

• Атанасов, Жечо. История на педагогиката и българското образование. София, Веда словена-ЖГ, 1996

• Бижков, Георги. Реформаторска педагогика: история и съвременност. София: УИ, 2001.

• Бижков, Георги и Попов, Н. Сравнителна педагогика, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1994

• Вацов, Светлозар (2015). Предизвикателствата на компетентностния подход

• Гюрова, Вяра, Божилова, В., Вълканова, В. и Дерменджиева, Г. Интерактивността в учебния процес или за рибаря, рибката и риболова. София: Агенция Европрес, 2006

• Димитрова-Гюзелева, Светлана. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Издателство на НБУ и “Селекта”, 2007

• Димитрова, Светлана и Ташевска, Светлана. Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ, 2004.

• Карагеоргиева, Анета. Увод в съвременната теория на познанието. изд. „Проектория“, 2013

• Петров, Петър. Дидактика. София: Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА” – ЖГ, 2004.

• Попов, Любомир. Обектът на педагогиката. Обща педагогика. Част I. София. Даниела Убенова, 2006.

• Попов, Любомир. Отражения на педагогическата реалност. Обща педагогика. Част II. София. Даниела Убенова, 2006.

• Стефанова, Павлина. Методика на чуждоезиковото обучение. София: Парадигма, 1999.

• Чавдарова, Албена. История на педагогиката. Велико Търново, Абагар, 1996.

• Чавдарова-Костова, Сийка, Делибалтова, Вася и Господинов, Бончо. Педагогика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018;

• Чакъров, Найден. История на образованието и педагогическата мисъл в България. Т.1 и 2. София: Държавно издателство „Просвета”, 1982

• Чакъров, Найден. Христоматия по история на образованието и педагогическата мисъл в България. София: Държавно издателство „Наука и изкуство”, 1963

• Шопов, Тодор. Педагогика на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013

Допълнителна

• Нормативни документи за българското образование, https://www.mon.bg и https://www.mon.bg/bg/100770

• Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

 Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001 [има също версии на немски и френски език]

 Newby, D. et al.(2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe [има също версии на немски и френски език]

 Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006