MALM227 Проект: Компетентностeн подход и иновации в образованието – I част

Анотация:

Проектът цели да осигури допълнителни познания в областта на теорията на образованието

и в частност в чуждоезиковото обучение, необходими за развиване на професионалната

компетентност на студентите, подготвящи се за учители по чужд език.

В процеса на работа по проекта студентите се запознават в дълбочина с документацита описваща компетентностния поход и различните му аспекти в образованието и неговата

проекция в теориите и концепциите за езикоусвояването и подготовката на педагогическите

специалисти (в европейски и в национален план).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Десислава Дуриданова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят:

- предизвикателствата пред образованието на 21. век, изискващо преминаване от обучение към учене, от знания към умения, от предметно-ориентирани към компетентностно-ориентирани подходи,

- ключовите компетентности, които съвременната личност трябва да овладее, за се впише адекватно в съвременното общество;

- основните теоретични аспекти на компетентностния подход в образованието и неговата проекция в теориите и концепциите за езикоусвояването и подготовката на педагогическите специалисти (в европейски и в национален план).

2) могат:

- да изследват образователните процеси и да описват и анализират резултатите от приложението на компетентностно-ориентираните подходи в учебния процес;

- да прилагат компетентностно-ориентиран подход в процеса на езиковото обучение с цел развиване на чуждоезиковата комуникативна компетентност на обучаваните;

- да търсят и експериментират със съвременните стратегии и иновативни похвати и методи за езиково обучение в своята преподавателска практика;

- да контролират и управляват успешно своето собствено израстване като педагози, да усъвършенстват собствената си професионална компетентност.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по чуждия език на равнище С1 (или по-високо) по Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проекция на компетентностния подход в нормативните документи в българската образователна система (държавни образователни стандарти, учебни програми, учебно-изпитни програми и т.н.)
  2. Проекция на компетентностния подход при формирането на професионалната компетентност и оценяването на педагогическата квалификация на учителите по чужд език

Литература по темите:

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: Унив. издателство на НБУ

Michael Kelly and Michael Grenfell (2003) The European Profile for Language Teacher Education - A Frame of Reference (The main report can be found in full at: www.lang.soton.ac.uk/profile)

Нормативни документи за българското образование, https://www.mon.bg и https://www.mon.bg/bg/100770

- Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

- Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001 [има също версии на немски и френски език]

-Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors, Council of Europe, 2018/2020

- Newby, D. et al.(2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe [има също версии на немски и френски език]

- Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006