MALM226 Компетентностeн подход и иновации в образованието

Анотация:

Курсът цели да осигури необходимата база от познания в областта на теорията на образованието

и в частност в чуждоезиковото обучение, необходими за развиване на професионалната

компетентност на студентите, подготвящи се за учители по чужд език. В процеса на обучение се

използват разнообразни лекционни форми, които изискват активност от страна на студентите –

участие в дискусии, проектна работа, работа по групи за решаване на практически казуси и т.н.

Сред целите на курса са:

- запознаване на студентите с предизвикателствата пред образованието на 21. век, изискващо

преминаване от обучение към учене, от знания към умения, от предметно-ориентирани към

компетентностно-ориентирани подходи;

- представяне на основните аспекти на компетентностния подход в образованието и неговата

проекция в теориите и концепциите за езикоусвояването и подготовката на педагогическите

специалисти (в европейски и в национален план);

- развиване на практически умения за прилагане на компетентностно-ориентирания подход в

езиковото обучение с цел повишаване качеството на учебните постижения.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Десислава Дуриданова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят:

- предизвикателствата пред образованието на 21. век, изискващо преминаване от обучение към учене, от знания към умения, от предметно-ориентирани към компетентностно-ориентирани подходи,

- ключовите компетентности, които съвременната личност трябва да овладее, за се впише адекватно в съвременното общество;

- основните теоретични аспекти на компетентностния подход в образованието и неговата проекция в теориите и концепциите за езикоусвояването и подготовката на педагогическите специалисти (в европейски и в национален план).

2) могат:

- да изследват образователните процеси и да описват и анализират резултатите от приложението на компетентностно-ориентираните подходи в учебния процес;

- да прилагат компетентностен подход в процеса на езиковото обучение с цел развиване на чуждоезиковата комуникативна компетентност на обучаваните;

- да търсят и експериментират със съвременните стратегии и иновативни похвати и методи за езиково обучение в своята преподавателска практика;

- да контролират и управляват успешно своето собствено израстване като педагози, да усъвършенстват собствената си професионална компетентност.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по чуждия език на равнище С1 (или по-високо) по Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Същност и основни характеристики на компетентностите. Специфика на ключовите компетентности на 21 век.
 2. Основни теоретични аспекти на компетентностния подход в образованието. Кратка характеристика на етапите в развитието на подхода.
 3. Съвременната европейска образователна политика: Лисабонската стратегия (2000), стратегията „Европа 2020” за създаване на интелигентното общество на знанието и др. Развиване на умения за учене (насърчаване на автономността на обучавания и ученето през целия живот) и житейски умения.
 4. Компетентностен подход в теориите и концепциите за езикоусвояването.
 5. Компоненти на комуникативната компетентност на чуждия език – Европейска езикова рамка (2001 г. и 2018 г.) и езиково портфолио
 6. [продължение] Компоненти на комуникативната компетентност на чуждия език – Европейска езикова рамка (2001 г. и 2018 г.) - интегриране на знанията за културата на носителите на езика и развиване на междукултурна комуникативна компетентност; - насърчаване на плурилингвистичната компетентност и дидактика на многоезичието; - използване на съвременните ИКТ в езиковото обучение; - развиване на стратегийна компетентност (когнитивни и метакогнитивни стратегии) и умения за учене на език; - оценка и самооценка на езиковата компетентност..
 7. Проекция на компетентностния подход в нормативните документи в българската образователна система (учебен план, държавни образователни стандарти, учебни програми и т.н.)
 8. Проекция на компетентностния подход при оценка на учебните постижения (знания, умения и нагласи) и изпитни програми.
 9. Проекция на компетентностния подход в учебните комплекти по чужд език.
 10. Съвременни направления в педагогиката и иновации в образованието (диференциран подход в обучението; приобщаващо образование, кооперативен подход в обучението, дейностно-ориентирано интерактивно обучение, обучение базирано на опита, развиване на житейски умения и уменията на 21 век, професионално образование и предметно-езиково интегрирано обучение, невродидактика, ролята на емоционалната интелигентност в обучението, обучение базирано на множеството интелигентности, евристичен подход в образованието и др.).
 11. Съвременни направления в педагогиката и иновации в образованието (диференциран подход в обучението; приобщаващо образование, кооперативен подход в обучението, дейностно-ориентирано интерактивно обучение, обучение базирано на опита, развиване на житейски умения и уменията на 21 век, професионално образование и предметно-езиково интегрирано обучение, невродидактика, ролята на емоционалната интелигентност в обучението, обучение базирано на множеството интелигентности, евристичен подход в образованието и др.).
 12. Съвременни направления в педагогиката и иновации в образованието (диференциран подход в обучението; приобщаващо образование, кооперативен подход в обучението, дейностно-ориентирано интерактивно обучение, обучение базирано на опита, развиване на житейски умения и уменията на 21 век, професионално образование и предметно-езиково интегрирано обучение, невродидактика, ролята на емоционалната интелигентност в обучението, обучение базирано на множеството интелигентности, евристичен подход в образованието и др.).
 13. Проекция на компетентностния подход при формирането на професионалната компетентност и оценяването на педагогическа квалификация на учителите по чужд език.
 14. Европейски стандарти при подготовката на учителите по чужд език. Педагогическо портфолио и професионално развиване в процеса на работа.
 15. Представяне на реферати и обсъждане на съдържанието им с останалите колеги в курса.

Литература по темите:

Основна

 Андреев, Марин. Процесът на обучението – дидактика. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1996.

 Андреев, Марин. Интегративни тенденции в обучението. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1986.

 Атанасов, Жечо. История на педагогиката и българското образование. София, Веда словена-ЖГ, 1996

 Бижков, Георги. Реформаторска педагогика: история и съвременност. София: УИ, 2001.

 Бижков, Георги и Попов, Н. Сравнителна педагогика, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1994

 Вацов, Светлозар (2015). Предизвикателствата на компетентностния подход

 Гюрова, Вяра, Божилова, В., Вълканова, В. и Дерменджиева, Г. Интерактивността в учебния процес или за рибаря, рибката и риболова. София: Агенция Европрес, 2006

 Димитрова-Гюзелева, Светлана. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Издателство на НБУ и “Селекта”, 2007

 Димитрова, Светлана и Ташевска, Светлана. Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ, 2004.

 Карагеоргиева, Анета. Увод в съвременната теория на познанието. изд. „Проектория“, 2013

 Петров, Петър. Дидактика. София: Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА” – ЖГ, 2004.

 Попов, Любомир. Обектът на педагогиката. Обща педагогика. Част I. София. Даниела Убенова, 2006.

 Попов, Любомир. Отражения на педагогическата реалност. Обща педагогика. Част II. София. Даниела Убенова, 2006.

 Стефанова, Павлина. Методика на чуждоезиковото обучение. София: Парадигма, 1999.

 Чавдарова, Албена. История на педагогиката. Велико Търново, Абагар, 1996.

 Чавдарова-Костова, Сийка, Делибалтова, Вася и Господинов, Бончо. Педагогика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018;

 Чакъров, Найден. История на образованието и педагогическата мисъл в България. Т.1 и 2. София: Държавно издателство „Просвета”, 1982

 Чакъров, Найден. Христоматия по история на образованието и педагогическата мисъл в България. София: Държавно издателство „Наука и изкуство”, 1963

 Шопов, Тодор. Педагогика на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013

Допълнителна

 Нормативни документи за българското образование, https://www.mon.bg и https://www.mon.bg/bg/100770

 Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

 Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001 [има също версии на немски и френски език]

 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors, Council of Europe, 2018/2020

 Newby, D. et al.(2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe [има също версии на немски и френски език]

 Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006