MALM067 Проект: педагогически изследователски проект

Анотация:

Курсът разглежда някои основни теоретични въпроси на изработването на учебни материали по чужд език, които да подпомогнат студентите да разработят самостоятелно свой собствен (авторски) учебен материал за обучението по чужд език.

Сред целите на курса са:

• да даде на студентите теоретични познания и практически умения в областта на теорията и практиката на изработването на учебни материали по чужд език.

• да развие способност у студентите за подбор на автентични материали и за критичен анализ на съществуващи учебни материали за целите на чуждоезиковото обучение;

• да развие умения за оценяване на учебни материали за конкретни цели на обучение

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• Студентите владеят необходимите теоретични познания, които им позволят да правят научно обоснован анализ на учебни материали по чужд език с оглед на конкретни условия на обучение и конкретна целева група обучавани

• Познават широк набор от съвременни учебни комплекси за ЕО.

2) могат:

• да оценяват и използват широк набор от готови учебни материали.

• да дидактизират автентични материали за конкретни нужди на ЧЕО.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят добре един от следните езици (английски, немски, испански, италиански, руски, френски, новогръцки, български като чужд)

• да имат познания в областта на общата и частна дидактика на обучението по (чужд) език и

• задълбочени познания по методика на обучението по съвременни езици.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дидактически, лингвистични и социокултурни критерии за оценка на учебни материали по ЧЕ Критерии за оценяване на учебни комплекти от личната гледна точка на учителя.
  2. Подбор на автентични материали за развитие на рецептивните и продуктивните дейности и стратегии. Подбор на автентични материали за развитие на интерактивните дейности и стратегии и уменията за медиация.
  3. Дидактизиране на материали за развитие на лингвистични езикови компетентности (лексикални, граматични, фонологични, ортографични).
  4. изработването на учебни материали (една урочна единица) за преподаване на чужд език и разработване на методически план за нейното преподаване

Литература по темите:

• Стефанова, П. (2007). Учебният комплекс в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. София: ИК «Анубис»

• Стефанова П. (2011). Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език. Теоретичен модел. Изд. Фараго.