MALM065 Семинар: Приобщаващо образование.

Анотация:

Курсът дава теоретични и практични познания в областта на приобщаващото образование (ПО), както в глобален план, така и в обучението по чужд език. Разглеждат се концепциите за специално образование, интеграция и приобщаващо образование, изискванията за ПО според международното и българското законодателство и приложението им в българската образователна система. Курсът цели да развие умения за критично мислене и анализ на индивидуалните образователни нужди на всеки учащ се и намирането на балансиран подход между нуждата от приобщаване и от осигуряване на специална подкрепа. В основата на подхода към темата стои разбирането за различието като естествен феномен от живота и за правото на достъп до качествено образование на всеки отделен индивид. Курсът цели да се повишат професионалните умения, необходими за прилагането на добри практики за приобщаване на всички нива на образователната система.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
преп. Благовеста Троева  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретичните принципи на приобщаващото образование, нормативните изисквания и практическото му прилагане в страната;

• Спецификите на най-често срещаните увреждания сред учениците в общообразователните училища и произтичащите от тях специални образователни потребности (СОП);

• Препоръчваните техники и методи за работа с ученици с различни видове СОП в чуждоезиковото обучение.

2) могат:

• Да създават толератна и подкрепяща среда при обучението по чужд език на ученици със СОП в масовите училища;

• Да разпознават потребностите на отделните ученици със СОП и защитават/реализират тяхното право на качествено обучение по чужд език;

• Да използват подходящи методи за преподаване, които да отговарят на специфичните нужди на учениците със СОП;

• Да адаптират и/или разработват учебни материали, които да отговарят на специфичните нужди на учениците със СОП;

• Да използват публикации и методически пособия за самоподготовка и повишаване на професионалните си умения.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Прилагане на Приобщаващото образование в България: Екипи за личностно развитие, Наредба за приобщаващото образование
  2. Дилема на различието – значение на идентифицирането на СОП.
  3. Преподаване на чужд език на ученици с дислексия
  4. Артикулационни нарушения и значението им за ЧЕО
  5. Преподаване на чужд език на ученици с аутизъм
  6. Приобщаващо обучение и интеграция. История и съвременни схващания
  7. Преподаване на лексика на ученици с обучителни затруднения
  8. Подготовка и изпълнение на поставените задачи за текущо оценяване

Литература по темите:

Българска психиатрична асоциация (БПА) (2009) Справочник за диагностичните критерии на ДСН – IV –ТР, Издателство „Изток-Запад“, София

Закон за защита от дискриминация (2004). 30/09/2003. Държавен вестник 86 от http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223.

Закон за интеграция на хората с увреждания (2005). Държавен вестник от 17/09/2004, http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478.

Закон за предучилищното и училищното образование (2015). Държавен вестик 79 from 13/10/2015, http://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-PREDUCHILISHTNOTO-I-UCHILISHTNOTO-OBRAZOVANIE.pdf.

Лисабонска декларация – Приобщаващото образование през погледа на младите хора (2007) http://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/deklaraciya-ot-lisabon-portugaliya-2007

Наредба за приобщаващото образование (2017) https://www.mon.bg/upload/4148/nrdb_priobshavashto_271017.pdf

ООН (1989) Конвенция за правата на детето, https://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/Convention%20on%20the%20Rghts%20of%20the%20Child.pdf

ООН (2006) Конвенция за правата на хората с увреждания, https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=283

ООН (1948) Всеобща декларация за правата на човека, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/blg.pdf

Тодорова, Е. (2016) Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене, трето допълнено и преработено издание, Издателство на Нов български университет, София.

ЮНЕСКО (1994) http://www.index-priobshtavane.eu/wp-content/uploads/2011/11/Salamanca_Declaration.pdf

Якимова, Р. (2015) Нарушения на четенето: Практическо ръководство за корекция, част 2, 3-то издание, ЛЦР издателство.

Якимова, Р. (2015) Нарушения на писмената реч: Практическо ръководство за корекция, част 2, 3-то издание, ЛЦР издателство.

Английски език

Academic Network of European Disability Experts (ANED) Доклади, свързани със статута на хората с увреждания в България, https://www.disability-europe.net/country/bulgaria UNESCO (1994).

Armstrong, A.C., D. Armstrong & I. Spandagou, (2010) Inclusive education: International Policy and Practice, London: Sage.

Armstrong, F., & L. Barton, (2007) Policy, Experience and the Challenge of Inclusive Education: The Case of Inclusive Education. Dordrecht: Springer.

Dempsey, N. (2016). Education for All – Another Brick in the Wall?, http://www.globi-observatory.org/education-for-all-another-brick-in-the-wall/.

Ferguson, D. L. (2008). International Trends in Inclusive Education: The Continuing Challenge to Teach Each One and Everyone, European Journal of Special Needs Education, 23:2, 109-120, DOI: 10.1080/08856250801946236.

Florian, L. & H. Linklater (2010). ‘Preparing Teachers for Inclusive Education: Using Inclusive Pedagogy to Enhance Teaching and Learning for All’ Cambridge Journal of Education, vol. 40:4, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305764X.2010.526588.

Frederickson, N., & T. Cline, (2002) Special Educational Needs, Inclusion and Diversity, Buckingham, Philadelphia: Open University Press.

Giangreco, M. F. (2010a) One-to-One Paraprofessionals for Students with Disabilities in Inclusive Classrooms: Is Conventional Wisdom Wrong?, Intellectual and Developmental Disabilities, 48 (1), 1-13.

Norwich, B. (2010) A Response to ‘Special Educational Needs: A new Look’, In Terzi, L. (ed.), M. Warnock., & B. Norwich, Special Educational Needs: A New Look, London: Continuum International Publishing Group.

Peer et al. (eds) (2000) Multilinguism, Literacy and Dyslexia. London: David Fulton Publishers, Ltd.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf.

Warnock, M., (2010) Special Educational Needs: A New Look, In Terzi, L. (ed.), M. Warnock, & B. Norwich, Special Educational Needs: A New Look, London: Continuum International Publishing Group.

UNESCO (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education, UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf.

Средства за оценяване:

Интернет, мултимедиен прожектор, Мудъл НБУ