MALM030 Психология на развитието

Анотация:

Курсът е посветен на човешкото развитие - физическо, психично и социално в перспективата на жизнения цикъл. Проследява се развитието от момента на зачатието, през пренаталното развитие, развитието по време на детството, пубертета и юношеството и отделните етапи на зрелостта до смъртта и умирането.

Специално внимание се обръща на парадигмите, които предлагат цялостен поглед върху развитието като поредица от житейски задачи и предизвикателства, с които човек трябва да се справи в различни етапи от живота си.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етапи от развитието през целия жизнен цикъл

• Основните промени в развитието през целия жизнен цикъл през призмата на отделните области на развитието (физически, когнитивни, езикови, емоционални и социални)

• Основни теории и конструкти в областта на развитието през целия жизнен цикъл

2) могат:

• Да се ориентират в ключовите промени, настъпващи в различните етапи от развитието през целия жизнен цикъл

• Да анализират индивидуалната ситуация на деца, юноши и възрастни през призмата на познанията си за ключовите промени по отношение на физическо, когнитивно, езиков, емоционално и социално развитие

• Да се ориентират за развитие с дефицити или нарушения в развитието при деца и юноши като имат за основа развитието в норма


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Развитие на човека – перспективи и процеси
 2. Концептуални модели и теории за развитието през целия жизнен цикъл
 3. Биоекологичен модел на развитието
 4. Периодизация на развитието
 5. Пренатално (вътреутробно) развитие
 6. Раждане. Развитие на новороденото
 7. Развитие и задачи на развитието в младенческа възраст
 8. Развитие и задачи на развитието в ранна детска възраст
 9. Развитие и задачи на развитието в предучилищна възраст
 10. Развитие и задачи на развитието в ранна и средна училищна възраст
 11. Развитие и задачи на развитието в пубертета и ранното юношество
 12. Развитие и задачи на развитието в ранната зрялост
 13. Развитие и задачи на развитието в средна зряла възраст
 14. Развитие и задачи на развитието в късна зряла възраст
 15. Развитие и задачи на развитието през старостта. Смърт и умиранe

Литература по темите:

1. Бърк, Л., Изследване на развитието през жизнения цикъл, София: Дилок, 2012

2. Александрова, Н., Старите хора: Личностно-психологически особенности, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2001

3. Крайг, Г., Бокум, Д., Психология развития. 9-е международное издание, М., Питер, 2005

4. Стаматов, Р. Детска психология, Пловдив, Хермес, 2000

5. Шулц, Д. Психология на растежа. Модели на здравата личност, С., Наука и изкуство, 2004

6. Papalia D.E. et al., (2002). Adult development and aging, Boston: McGraw-Hill

7. Psychology in human and social development: lessons from diverse cultures. (2002). еd. by J.W.Berry, R.C.Mishra, R.C.Tripathi, New Delhi: Sage Publ.

8. Santrock, J.W., (1997). Life-span development. Madison: Brown and Benchmark Publishers, 6th ed.

9. Santrock, J., B.Peden, A.Keniston, (1997). Life-span development: student study guide, Madison: Brown and Benchmark, 6th ed.

10. Santrock, J., (1997). Children, Boston: McGraw-Hill Companies, 5th ed.

11. Santrock, J., (1996). Adolescence: an introduction, Madison: Brown and Benchmark, 6th ed.

12. Santrock, J., (1997). Life-Span development: Study Tapes: Tape 1., Brown and Benchmark Publishers

13. Santrock, J., (1997). Life-Span Development: Study Tapes: Tape 2., Brown and Benchmark Publishers

14. Santrock, J., (1997). Life-Span development: Study Tapes: Tape 3., Brown and Benchmark Publishers

15. Sugerman, L., (1996). Life-span development: concepts, theories and interventions London: Routledge

Средства за оценяване:

Тест

Писмени задачи