MALM194 Практика: Хоспитиране по испански език

Анотация:

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясната специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за педагогическата практика и преддипломния стаж по специалността. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на обучението по испански език в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение)

• обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• отблизо и на практика особеностите на обучението по испански език в началната и основната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

• да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по испански език.


Предварителни изисквания:

- Теоретически познания по методика на ЧЕО.

- Владеене на испански език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение от страна на методика от НБУ. Запознаване с педагогическото портфолио. Подготовка за наблюдение в училище.
  2. Работа с учебна програма и годишно тематично разпределение.
  3. Подготовка за структурирано наблюдение
  4. Наблюдение и обсъждане на учебни занятия в базовото училище.
  5. Запознаване с условията на работа в училището.
  6. Работа с документация: подготовка, попълване и редактиране на формуляри за наблюдение, работа с педагогическото портфолио.
  7. Дискусия върху резултатите от наблюдението

Литература по темите:

1. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

2. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

3. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

4. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

5. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

6. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

7. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

8. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

9. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

10. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

11. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

12. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

13. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman

14. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited McDonough J. (1997) Research Methods for EL Teachers. Arnold

15. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

16. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

17. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

18. Parrott, M. (1993). Tasks for Language Teachers. CUP

19. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

20. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

21. Flanders, N. A. (1970): Análisis de la interacción didáctica, Madrid: Ed. Anaya

22. Pujolà, J. T. y González, M. V. (2007): “Portafolio del profesor en ejercicio: Portafolio reflexivo del Profesor”, I Congreso Internacional Nuevas tendencias en la formación permanente del profesorado, Barcelona: Universitat de Barcelona

23. Walked Ketele, J. M. (1984): Observar para educar. Observación y evaluación en la práctica educativa, Madrid: Ed. Visor.

Средства за оценяване: