MALM191 Практика: Хоспитиране по английски език

Анотация:

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясната специалност – филолог-учител по чужд език и да ги подготви за педагогическата практика и преддипломния стаж по специалността.

Курсът цели:

- да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

- да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

- да развие у студентите практически умения и знания за работа в класната стая;

- да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

- наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение);

- обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите);

- самостоятелен критичен анализ на наблюдаваните учебни занятия и извеждане на изводи за професионалното развитие.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

- отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в основна степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

- да подлагат на конструктивен анализ наблюдаваните практики и да изследват конкретни методически проблеми на работното място;

- да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение по чужд език;

- умело да направляват собственото си професионално развитие на база почерпения опит.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по английски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

- записан/завършен курс по Методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение от страна на методика от НБУ в същността и целите на хоспитирането като част от практическата подготовка на учителите. Запознаване с педагогическото портфолио. Подготовка за структурирано наблюдение в училище.
  2. Подготовка и провеждане на структурираното наблюдение в базовото училище. Наблюдение и обсъждане на учебни занятия с базовия учител и/или преподавател-методик.
  3. Работа с документирането на практическия опит: попълване и редактиране на формулярите от проведеното наблюдение, работа с педагогическото портфолио.

Литература по темите:

Основна:

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Допълнителна:

Davcheva, L. and Tarasheva, E. (1998) Branching out - A Cultural Studies Syllabus. Sofia: British Council

Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Gower, R. and Waters, S. (1983) Teaching practice handbook. Oxford: Heinemann

Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

Scriverner, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press